Ellen Sirleaf Johnson

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ellen Johnson Sirleaf

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Liberiya
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Monroviya
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ 16, 1938.
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Ɖoɖoo nɔɔyʋ payaɣ se Ellen Johnson Sirleaf. Palʋla-ɩ aloma fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ nakʋ ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1938 ñɩŋa taa. Palʋla-ɩ Monroviya tɛtʋ taa. Monrovia tɛtʋ kɛ Liberiya ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ.

Ɖoɖoo Ellen Johnson Sirleaf kɛ politiki laɖʋ sɔsɔ Liberiya ɛjaɖɛ taa. Ɛlʋba nɛ ɛkɔɔ ɛpɩsɩ Liberiya ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ loɖo (16) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 2006 taa. Ɛkɛ Liberiya ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ kpaɣna pɩnaɣ ŋ́ga nɛ ŋkɔɔ ŋsɩɩna sɔnɔ.

Ɖoɖoo Ellen Johnson-Sirleaf sɛɣ samaɣ pasɩɣa-ɩ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ Monroviya tɛtʋ taa lɛ kɔlaɣ fenaɣ 16 wiye, 2006

Ɛlaba tɔsʋʋ sukuli Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Etaazuunii ɛjaɖɛ wɛ Amerika tɛtʋ taa. E-sukuli ŋ́gʋʋ ɛtɛma labʋ nɛ ɛkɔɔ ɛpɩsɩ tɔsʋʋ laɖʋ sɔsɔ Liberiya ɛjaɖɛ nɛ pʋcɔ ɛpɩsɩɣ ɖɩ-ñʋʋdʋ. Ɖoɖoo Ellen Johnson Sirleaf kɛŋna Afrika tɛtʋ ajɛya kpeekpe kajalaɣ halʋ weyi ɛkɛ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ yɔ. E-ɖeke koŋ ɛkɛŋna Afrɩka ajɛya kpeekpe taa halʋ weyi ɛkɛ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ yɔ.

Ɖoɖoo Ellen Jonson Sirleaf kɛ laŋhɛzɩyɛ yɔɔ lʋɖʋ siŋŋ. Pʋ-nʋmɔʋ taa pɔkɔma paha-ɩ laŋhɛzɩyɛ yɔɔ lʋbʋ samtʋ nimiye pɩnaɣ 2011 ñɩŋa taa. Ɖoɖoo Ellen Johnson Sirleaf liɖe nɛ e-sukuli labʋ.

Palʋla ɛ-cɔzɔnaa naalɛ nabɛyɛ Liberiya ɛjaɖɛ taa. Payaɣ ɛ-caa se Jahmale Carneɣ Johnson. Amerika tʋ nɔɔyʋ kakpaɣ Liberiya halʋ nɛ paɖʋ hɔʋ nɛ pɛwɛɛ Liberiya ɛjaɖɛ taa. Hɔʋ ŋ́gʋ kɩcɔŋna Ɖoɖoo Ellen Johnson Sirleaf caa yɔɔ nɛ ɛ́lɛ kɔɔ ɛla ɛyʋ nɛ ɛkpaɣ halʋ nɛ ɛlʋlɩ-ɩ.

Ɛ-caa laba e-sukuli kɩtɛzʋʋ sʋsɔʋ Metoodisti waa sukuli sɔsɔʋ taa. Liberiya ɛjaɖɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ, Monrovia taa ɛlaba-kʋ. Ɛ-caa laba sukuli nɛ ɛtɛ lɛ, ɛpɩsɩ tɔm temiyu, pʋ-tɔbʋʋ se weyi ɛkandɩyɩɣ yaa ɛlʋkɩ ɛyʋ waɖɛ yɔɔ yɔ (avocat).

Payaɣ Ɖoɖoo Ellen Johnson Sirleaf liɖe taa tʋ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ se Ɖacaa Hilary R. W. Johnson. Ɛ́lɛ kɛŋna Liberiya ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ kajalaɣ tʋ. Palʋla-ɩ ɛ-ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-taa.

Ɖɩcɔna Ɖoɖoo Ellen Johnson Sirleaf kɔyɔ, ɖɩnaɣ se ɛka halʋ kɩsɛm. Ɛ-sɛmɩŋ lɩna ɛ-cɔzɔ nɔɔyʋ cɔlɔ. Tɔbʋʋ se, e-ɖoo ɖoo kawalɩ caama tʋ nɔɔyʋ. Ɖoɖoo Ellen Johnson Sirleaf paɣlɩ ñɩm hɔʋ taa. Ɛwɛna pɩnzɩ hiu nɛ lʋbɛ (17) lɛ, ɛwalɩ evebu weyi payaɣ se John Sirleaf yɔ. Ɛ́lɛ kɩlɩ-ɩ pɩnzɩ. Paa mbʋʋ yɔ, ɛ-walʋ ɛnʋ, etisina-ɩ se ɛɖɛɛ ɛla e-sukulinaa sɔsaa Etaazuunii ɛjaɖɛ taa.

Ɛ-walʋ kɛkɛ sʋlʋm ñɔyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛñɔʋ sʋlʋm nɛ ekpe ɖɩɣa lɛ, ɛkpɛŋkɛtɩɣ ɛ nɛ e-piya kamaɣ fɛyɩ. Halɩ ɛ-walʋ woba ɛ-wayɩ evemiye naɖɩyɛ ɛ-tʋmɩyɛ taa nɛ elu-i katanzɩ. Ɛmaba-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-walʋ ɛnʋ ɛtɔŋ se eekpeŋ ɖɩɣa lɔŋ. Ɖoɖoo Ellen Johson Sirleaf lakaɣ tʋmɩyɛ liidiye tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ Minisi tʋmɩyɛ taa. Pʋ-tɔbʋʋ se, peeye ɛ-walʋ woba evemiye naɖɩyɛ nɛ ɛmabɩ-ɩ.

Halɩ evemiye lɛɛɖɛ ɛ-walʋ ɛnʋ, ɛkpaɣ malɩfa ɛ-yɔɔ se ɛtɔyɩ-ɩ ɛ-pɩyalʋ ɛsɩndaa. Pʋkɔma kɩkɩlɩ Ɖoɖoo Ellen Johnson Sirleaf nɛ ɛ-walʋ kañatʋ lɛ, ɛtɛzɩ ɛ-yɔɔ kʋyʋʋ nɛ ekpe ɛcaɣ ɛ-tɛ. Pɩnaɣ 1961 ñɩŋa taa pɩlaba mbʋ yɔ.