Eelɛkɩtroniiki

Pɩlɩɩna Wikipediya

Eelɛkɩtroniiki kɛna tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa nakɛyɛ. Pɩ-tɛ piliŋa ŋga kalakɩna nɛ nabʋyʋ wɛɣna tomnaɣ wɛtʋ nɛ camɩyɛ labɩnaʋ nazɩyʋ tʋmɩyɛ taa. Pɩwazɩɣ siŋŋ kɛ tɔm kususutu nɛ tɔm kʋmʋmʋtʋ hɔɔlʋʋ taa. Eelɛkɩtroniiki yekina nɛ pɩ-tɛ tɔm ndʋ tɩtalɩ camɩyɛ ti-woɖe nɛ tɩ-mʋyaa wʋʋ-tʋ camɩyɛ ɖɔɖɔ.

Ɖɩtɩlɩ ɖɔɖɔ size, nabʋyʋ taa lɛ, pakpakɩɣ eelɛkɩtroniiki nɛ palakɩna tomnasɩ kekeɖii kʋdɔmɩŋ kpeekpe. Pɩtɛkɛ pi-ɖeke ɛlɛ, eelɛkɩtroniiki ŋgʋ, palakɩna-kʋ nɛ tʋmɩyɛ kɛ lɛdɩmɛlɛdɩ nazɩyʋ tʋma sakɩyɛ taa ɖɔɖɔ. Eelɛkɩtroniiki ɛɛpɩzɩɣ kɩla kʋ-tʋmɩyɛ ɖeu yee lɛdɩmɛlɛdɩ nazɩyʋ ɛfɛyɩ kɔyɔ.

Nabʋyʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, nazɩyʋ wɛna walanzɩ nzɩ sɩfɛyɩ ɖoŋ yɔ. Pɩ-tɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, nazɩyʋ walanzɩ nzɩ sɩkɛ mɛnfɛyɩ ɖoŋ n̄ɩnzɩ siŋŋ yɔ, sɩwɛ wazaɣ siŋŋ eelɛkɩtroniiki taa. Pɩtɩŋɛ payɩ mbʋ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɩzʋʋ lɩɣna ɛzɩma mbʋ yee tɔm kususutu natʋyʋ ɛcaɣ se tɩtalɩ ɖoli nɛ ɖoŋ n̄ɩɩɩ nɛ tɩ-wazaɣ tɔɖɔɔ kɔyɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa naalɛ n̄ɩnɩɣ size pala ndɔnjɔɔlɩyɛ naɖɩyɛ pɩlɩɩna tɔm natʋyʋ yɔɔ lɛ, pʋwɛna-wɛ size pɔyɔɔdɩ ɖoŋ.

Ɖɩɖɔkɩ ɖɔɖɔ se eelɛkɩtroniiki ɖoŋ kɩkpaɖɩŋ n̄ɩŋgʋ nakʋyʋ wɛɛ. Kɩkɛ nazɩyʋ tʋmɩyɛ labɩnaʋ tʋmɩyɛ kpɛlɛkʋʋ tɛ piliŋa nakɛyɛ. Kɩwɛ wazaɣ siŋŋ nazɩyʋ labɩnaʋ kpɛlɛkʋʋ tʋma piliŋa taa.