Aller au contenu

Dominique Guzmán tʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Dominique de Guzmán kɛna ɛsɔ pʊɣa ŋga kɛcɛla ka-tɩ kɛ ɛsɔ sɩŋŋŋ ɖooo ɛ-pɩcatʊ taa yɔ. palʊla-ɩ hɔʊ ŋgʊ kɩ-taa nɛ leleŋ nɛ laŋhɛzɩyɛ ɖɔɖɔ yɔ. Pɩnaɣ 1170 kɛ palʊla-ɩ Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛsɩ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa kɛ Poloñɩ tɛtʊ taa kɛ pɩnaɣ 1221.

Ɛkɛ layʊ kɛ katolika ŋgbɛyɛ taa tʊ nɛ ɛnʊ lɩzɩna layaa mba palaɣ paa kujuka ŋga nɛ pakpakɩɣ pa-tɩ nɛ pɛcɛlɩɣ ɛsɔ kɛ ɛ-kɩy ŋgʊ sɩŋŋŋ nɛ posuzuu ɛ-tɔm ɖɔɖɔ yɔ. Pakpayɩ kiɖeɖeu kɛ pɩnaɣ 1234. Pɩla mbʊ lɛ, hɩɖɛ nɖɛ nɖɩ paa anɩ ɛsɩmna-ɩ yɔ, nɖɩ lɛ se Dominiki kiɖeɖeu.

Dominique de Guzmán kiɖeɖeu ɛnɛ, pɔtɔkɩ ɛ-kasandʊ kɛ tɔm naputozo taa: kacalaɣ taa lɛ, kɩyɛna fenaɣ naanza wiye pɩwayɩ lɛ, fenaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-kɩyakʊ looɖo wiye nɛ kpaagbaa efemiye wiye kɛlɛ kɩyɛna fenaɣ ŋga ka-kɩyakʊ litoozo wiye.

Dominique tɛ kɩlɛmɩŋ yɔɔ panaɣ-ɩ ɛɖɔka kamaŋgaɣ mayaɣ, takayaɣ ( kogulaa ) nɛ kedeŋa kpeekpe pombo. E-kiɖe taa nɛ tɩŋga nɛ palɩzɩ haɣ nakayɩ (hʊlɩmɩŋ nɛ kpɛdɩŋ) tʊ tɔsɩ nɛ kɔ-nɔɔ nɛ katɩŋgʊ-ɩ. Haɣ ŋga kɔtɔbʊʊ se paahaɣ ɛ-hɔɔ lɛ e-ɖoo kaaɖoza pɩtɛ ɖoziye. Mbʊ labɩna nɛ palʊla Dominique nɛ pehe-i mbʊ lɛ, ɛyɔɔdɩ se ɛnʊ lɛ haɣ ŋga kɔɖɔka tɔsɩ yɔ. Pʊyɔɔ kɛ ɛtɔma se ɛnʊ wɩlɩɣ ɛyaa kɛ toovenim nɔmɔʊ.