Discussion:Fenaɣ

    Pɩlɩɩna Wikipediya

    ƒenaɣ taa kpayaa sɩɣ naŋgbayaɣ fenaɣ yɔɔ kɛna yaa ka-taa? pɔtɔŋ se pakpaɣ fenaɣ taa ɛlɛ pasɩɣ naŋgbaŋaɣ kɔ-yɔ kɛna.

    Démarrer une discussion sur Fenaɣ

    Démarrer une discussion