Deng Xiaoping

Pɩlɩɩna Wikipediya
Deng Xiaoping

Deng Xiaoping yaa Teng Hiao-Ping yaa Teng Hsiao-Ping kaakɛŋna Siini ɛjaɖɛ taa: dama nɩnaʊ politiki ŋgbɛyɛ takayaɣ mayʊ sɔsɔ. Palʊla-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ 22 pɩnaɣ 1904 nɛ ɛsɩ kɔlaɣ fenaɣ 1997.

Ɛ-tʊma ɖɔɔ: ɛɛkɛ Siini taa weyi ɛcɔŋna sɔɔjana yɔɔ yɔ ɛ-ñʊʊtʊ kpaɣ mɩsɩkʊm fenaɣ looɖo pɩnaɣ 1983 nɛ pɩsɩɩna lakɩŋ frnaɣ 19 pɩnaɣ 1990; pɩtɛ alɩwaatʊ kʊɖʊmtʊ ndʊ tɩ-taa ɛkɛ ɖɔɖɔ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖi-taa lɔnsɩnɖa yɔɔ cɔnɩyʊ; pʊwayɩ lɛ ɛnʊ ɖɔɖɔ kɛŋna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkɩkpɛndʊ ɖɩ-taa tɔm taa nɩya ñʊʊdʊ naatozo ñɩnʊ kpaɣ lakɩŋ fenaɣ litoozo pɩnɑɣ 1978 nɛ pɩsɩɩna mɩsɩgʊm fenaɣ 17 pɩnaɣ 1953. Pʊwayɩ lɛ ɛɛkɛna kewiyaɣ ñʊʊdʊ tɛ kacalaɣ ñɩnʊ Siini ɛjaɖɛ taa kpaɣ kɩyɛna fenaɣ kɩyakʊ lʊbɛ pɩnaɣ 1977 pɩsɩɩna salaŋ fenaɣ hiu pɩnaɣ 1980.

Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ kpaɣna lakɩŋ fenaɣ 1973 nɛ pɩsɩɩna ɖomaɣ fenaɣ lʊbɛ wiye pɩnaɣ 1976 lɛ ɛɛkɛna kewiyaɣ ñʊʊtʊ tɛɛ-tʊ. Piyele salaŋ fenaɣ pɩnaɣ 1957 nɛ lakɩŋ ñɩŋga pɩnaɣ 1967 ɛɛkɛna Siini ɛjaɖɛ taa takayɩsɩ maya ŋgbɛyɛ taa takayaɣ mayʊ kacalaɣ ñɩnʊ. Ɛyɔɔda tɔm pee naayɩ nɛ acaɣ ɛyaa ñʊntaa, a-taa kɔyɔ se:

« Pɩyaʊ ŋgʊ kɩkpaɣ holaa yɔ ŋgʊ payaɣ pɩyaʊ kɩtɩɩkɛ kɩsɛmʊʊ yaa kɩkpɛdʊ kɔyɔ, pɩɩcɛyʊʊ. »

« Alɩwaatʊ ɛyʊ tʊlʊ mondoɖe se heɣlim ɛsʊʊ yɔ, heelifɛtaɣ nɛ kɔjɔsɩ pasʊʊna. »