Darmɩsɩtatɩyɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Darmɩsɩtatɩyɔm (ɛ-yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Ds) ɛkɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 110 yɔ. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe pɩnaɣ 1994 kamɩŋ fenaɣ taa ɛlɛ pesidina-ɩ nɛ 208Pb(62Ni,n)→269Ds kɛ Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt tɛtʊ taa Caama ɛjaɖɛ taa, paya-ɩ ɛ-kpaagbaa hɩɖɛ kɩyɛɛna fenaɣ taa pɩnaɣ 2003 ɛlɛ pamazɩna tɛtʊ ndʊ tɩ-taa pana-ɩ kajalaɣ ɖeɖe yɔ.

Pɩkɛ pʊtʊ weyi palaba-ɩ kɩlabʊ yɔ nɛ ɛtɔʊ cɛnzɩ sakɩyɛ, nɛ ɛ-tɛ agbele ɖiɣɖiɣ weyi pasɩma-ɩ yɔ ɛnʊ lɛ, 281Ds. Kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ kpata taa lɛ ɛwɛ platɩnɩ tɛɛ, ɛwɛɛ hɔɔlʊʊ d ñɩŋʊ taa nɛ ɛwɛna ñɩɣlɩm pʊtʊnaa kɩɖɛzaa wɛtʊ. Ɛ nɛ platɩnɩ po-lone kʊyʊmɖɩyɛ.

Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 9 pɩnaɣ 1994 palaba pʊtʊ ɛnʊ kajalaɣ ɖeɖe pɩtɩŋna Peter Armbruster nɛ Gottfried Münzenberg, pɩtɩŋna panaza pʊlɔŋ 208 tɛ ŋñɩɩ kɔtɩɩ waa nɛ nɩkɛlɩ 62 nazɩyʊ sɩɣlɩyaa, kɛlɛ wɩlɩyʊ sɔsɔ Sigurd Hofman kɛ nazɩyʊ sɩɣlɩyaa yuŋ ñmba sukuli taa kaaɖɛna-wɛ nɔɔ (Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI) Darmstadt Caama ɛjaɖɛ taa.