Aller au contenu

Cheikh Lô

Pɩlɩɩna Wikipediya
Cheikh Lo Way Out West 2013 (cropped)

Palʊla Cheikh N'Digel Lô kɛ pɩnaɣ 1955 kɛ Pobo Tioulaso kɛ Purkina Fasoo ɛjaɖɛ taa. Ɛ-ñɩma kɛ Senegalɩ ɛjaɖɛ taa mba. Ɖooo e-efebutu taa kɛ ɛpaɣzɩ hendu tteu nɛ ɛlakɩ mʊsɩ ɖɔɖɔ. Pʊwayɩ yɔ kɛ ɛkɔma ɛsʊ hendu teyaŋgbɛyɛ naɖɩyɛ taa, payaɣ-ɖɩ se Volta Jazz, nɛ ɛna kɩgaʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ñɩma peteu hendu.

Cheikh Lô-Mar de Musicas-2016 03

Pɩnaɣ 1978 taa kɛ ewoba Senegalɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛpaɣzɩ Mbalax kpɛlɛkɩɣ. Pɩnaɣ 1987 taa kɛ ɛna Kotidiivuwari taa hendu teya kɩgaŋ aŋgba ndɩ ndɩ nɛ Fransɩ nɔɔ kʊɖʊmaɣ angba wena alɛ wɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ palakɩ mʊsɩ. Mbʊ sɩŋna-ɩ nɛ ewolo Fransɩ peeɖe kɛ pɩnaɣ 1987 nɛ ɛlɩzɩ hendu teu kɩlɛmɩŋ kanahaŋ sakɩyɛ.

Alɩwaatʊ ndʊ ɛ-ŋgbɛyɛ yɔkaa yɔ, eɖeke ɛlakaɣna ɛ-mʊsɩ nɛ esidu mbalax nɛ rege yaa sukusi. Pʊwayɩ yɔ ɛna ɛ-taabalʊ Senegalɩ tʊ nɔɔyʊ, Ibrahima Sylla palɩza hendu teu kɩlɛmɩŋ kanahaŋ takayɩsɩ naatozo. Cheikh N'Digel Lô wɛ Baye Fall ŋgbɛyɛ taa pʊ-yɔɔ kɛ eyeki ɛ-ñɔsɩ nɛ sɩwɛʊ ɛzɩ mba payaɣ-wɛ se rastawaa yɔ. Ekɛ malʊ pʊ-yɔɔ ɖɔɖɔ kɛ ɛsu cabanaa.