Aller au contenu

Cannes silimaɣ ciŋgaayi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Roope Olenius

Paa pɩnaɣ ŋga palakɩ kedeŋa kpeekpe sinimaɣ ciŋgaayi. Pʋ-tɔbʋʋ se pɔcɔŋna nɛ pana se pɩnaɣ mpilim taa lɛ, akɩlɩ silimaɣ waa kɩbama lɩzʋʋ. Pañɩnɩɣ nɛ pana weyi ɛkɩlɩ lɩzʋʋ silimaɣ waa kɩbama lɛ, palabɩ-ɩ kedeŋa kpeekpe kʋjɔʋ sɔsɔʋ.

Pɩnaɣ 1946 ñɩŋga taa papazɩ kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa ciŋgaayi ŋgʋ labʋ. Ɖajaa Jean Zay labɩna kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa ciŋgaayi tɛ tamaɣ.

Patchwork-Cannes

Ɖajaa Jean Zay kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ minisi weyi ɛcɔŋna sukulinaa nɛ nesi tɛɛ tʋma yɔɔ yɔ. Ɖooo lɛ, payaɣa kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa tɛ ciŋgaayi se, kedeŋa kpeekpe fiilim waa tɛ ciŋgaayi. Kpaɣna pɩnaɣ 2002 nɛ pʋkɔɔ pɩsɩɩna sɔnɔ yɔ peyeba yaʋ se kedeŋa kpeekpe fiilim waa tɛ ciŋgaayi nɛ payaɣ se kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa tɛ ciŋgaayi. Kɩyakɩŋ hiu nɛ kagbaanzɩ mpilim palakɩna ciŋgaayi ŋgʋ.

Pɩlaba pɩnzɩ cabɩ yɔ, kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa tɛ ciŋgaayi pakɩlɩ sɩm tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ, kɔzɩ kɔzɩ pɩnaɣ taa alɩwaatʋ ndʋ patʋlʋʋ silimaɣ waa tɛ ciŋgaayi nɔnɔɔ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋʋ pakpazɩ kɛdɛɛka kɩsɛmaɣ nakɛyɛ ɛsɔdaa. Kedeŋa kpeekpe tɩlɩ kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa ciŋgaayi ŋgʋ, ɛlɛ, pama takayɩsɩ ndɩ ndɩ nasɩyɛ taa nɛ pakʋyʋʋ kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa tɛ ciŋgaayi ŋgʋ kʋ-yɔɔ.

Michael Moore Cannes

Paa pɩnaɣ ŋga, agoza fenaɣ ɖɩtɛnɖɛ taa, kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa laɖaa nɛ wendu teyaa nɛ mba pɛtɛyɩɣ yaa pɛpɛdɩɣ silimaɣ waa ajɛya kpeekpee taa yɔ nɛ aseɣɖe tɔm susuyaa kudokiŋ ɛgbɔŋ ɛgbɔŋ pakʋyʋʋ nɛ powoki Cannes tɛtʋ taa. Toovenum lɛ, Cannes tɛtʋ taa palakɩ kedeŋa kpeekpe silimaɣ waa tɛ ciŋgaayi ŋgʋ. Cannes tɛtʋ wɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa.