Bernard Clairvaux tʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Heiligenkreuz.Bernard of Clervaux

Bernard de Clairvaux kɛna Clairvaux taa fada yaa layʊ sɔsɔ nɔɔyʊ. Palʊla-ɩ tɛtʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Fontaine-lès-Dijon tɩ-taa kɛ pɩnaɣ 1090 yaa pɩnaɣ 1091 nɛ ɛsɔ ya-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ nɛɛlɛ pɩnaɣ 1153, pɩnzɩ 63 taa. Bernard ɛnɛ ɛkɛna Fransɩ ɛjaɖɛ taa mɩwanɩ yaa mba payaɣ-wɛ se maŋkʊyɩɖaɣ nɛ mantɩmʊna ɛsɔ yɔ. E-fezuu caɣʊ taa lɛ, ɛɛkɛna weyi ɛɛɖʊ lɛɛzɩʊ kɩfam kɛ ɛsɔ tɔm taa yɔ.

Bernard de Clairvaux (Initiale-B)

Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Cîteaux yɔ, ɖɩ-taa lɛ Bernard kaakɛna lɔntasɩyʊ nɛ nɛ ñʊʊtʊ nɔɔyʊ siŋŋŋ nɛ ɛtaaleeyu nɛ ɛ-tɩ cɛlɩɣ kɛ ɛsɔ sɛtʊ yaa atɩma. Ɛ-ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, ɛñɩnaɣ kpem se ɛ-taabalaa ɛcɛyɩ pa-tɩ nɛ pɔɖɔkɩ ɛsɔ sɛtʊ kpam nɛ pasɩna samaɣ kpeekpe nɛ posusi ɛsɔ tɔm camɩyɛ. Fontaine tɛtʊ taa Bernard ɛnɛ, ɛɛkɛna ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ taa mʊwanɩ weyi ɛɛcɛla ɛ-tɩ ɛsɔ siŋŋŋ yɔ nɛ ɛcɛyʊ ɛ-tɩ wɩsɩ nɛ ɖoo se ɛyaa ɛtaanɩna liidiye nɛ kewiyaɣ nɛ pɩwɛɛ se pɔsɔ ɛsɔ yɔɔ.

Stained glass St Bernard

Fontaine tɛtʊ taa Bernard sɩba kɩyɛɛna fenaɣ nɛɛlɛ pɩnaɣ 1153 nɛ pɩlaba pɩnzɩ nɛɛlɛ nɛ kʊɖʊmaɣ lɛ (21) layaa sɔsaa ɖʊ-ɩ ɛyaa kiɖeɖema taa nɛ pɛwɛɛ ɛ-atɩma yɔɔ. Pɩlabɩ pɩnzɩ 677 kɛ ɛ-sɩm wayɩ lɛ, yaa pɩnaɣ 1830 taa lɛ, Papa weyi payaɣ-ɩ se Pix VIII yɔ, ɛkpa-ɩ kiɖeɖeu. Pɩsɩna mbʊ lɛ, Bernard de Clairvaux ɛnɛ papaɣzɩ-ɩ yaʊ se Clairveaux taa Bernard Kiɖeɖeu.