Bashō Matsuo

Pɩlɩɩna Wikipediya
MatuoBashou 2

Matsuo Bashō kɛ Sapɔŋ tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kaʋ yɔ. Palʋla ɖajaa sɔsɔ Matsuo Bashō ɛnʋ pɩnaɣ 1644 n̄ɩŋga taa. Tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa palʋla ɖajaa Matsuo Bashō ɛnʋ yɔ, payaɣ size Iga-Ueno.

Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ. Ɖajaa sɔsɔ Matsuo Bashō sɩba kamɩŋ fenaɣ taa kɩyakʋ hiŋ naalɛ nɛ lutozo (28) n̄ɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1694 n̄ɩŋga taa ɛ-ɛjaɖɛ Sapɔŋ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ taa peeɖe.

Matsuo+Basho

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ nɖɩ-ɩ payaɣ size Ōsaka. Sakɩyɛ sɩma-ɩ siŋŋ nɛ ɛ-hɩɖɛ cikpeɖe kʋɖʋmɖɩyɛ nɖɩ paya-ɩ size Bashō yɔ. Hɩɖɛ cikpeɖe nɖɩ, nɖɩ-ɩ pakɩla-ɩ yaʋ ɛ-pɩcatʋ taa. Ɛ-hɩɖɛ cikpeɖe nɖɩ, ɖɩ-tʋbʋʋ kɛlɛ kɛlɛʋ size "ɛyabɩyɛ tɩʋ".

Ɖajaa sʋsɔ ɛnɛ, ɛkɛ koowa maɖʋ sɔsɔ ɛ-ɛjaɖɛ Japɔŋ tɛtʋ taa.

Sapɔŋ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa koosi maɖaa naanaza sɔsaɣ hɩla kɔ yɔ : ɖajaa sɔsɔ Bashō, nɛ ɖajaa sɔsɔ Buson, nɛ pɩtasɩna ɖajaa sɔsɔ Issa, nɛ pɩtɛmna ɖajaa sɔsɔ Shiki. Koosi maɖʋ sɔsɔ weyi ɛna-ɩ palʋkaɣna ɖama yɔ, ɛlɛ hɩɖɛ lɛ Akira Kisaï.