Bashō Matsuo

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Matsuo Bashō kɛ Sapɔŋ tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yaa kaʋ yɔ. Palʋla ɖajaa sɔsɔ Matsuo Bashō ɛnʋ kɛ pɩnaɣ 1644 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa palʋla ɖajaa Matsuo Bashō ɛnʋ yɔ, ndɩ-ɩ payaɣ size Iga-Ueno tɛtʋ.

Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa kɛ ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ. Ɖajaa sɔsɔ Matsuo Bashō sɩba kamɩŋ fenaɣ taa kɛ kɩyakʋ yaa evemiye hiŋ naalɛ yaa nɛɛlɛ nɛ lutozo (28) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1694 n̄ɩŋga taa kɛ ɛjaɖɛ Sapɔŋ nɖɩ ɖɩ-tɛtʋ ta apeɖe.

Kooka yaa egeetiye lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛzɩba yɔ nɖɩ-ɩ payaɣ size Ōsaka. Sakɩyɛ sɩma-ɩ siŋŋ nɛ ɛ-hɩɖɛ cikpeɖe kʋɖʋmɖɩyɛ nɖɩ paya-ɩ ɖɩ size Bashō yɔ. Hɩɖɛ cikpeɖe nɖɩ, nɖɩ-ɩ pakɩla-ɩ yaʋ ɛ-pɩcatʋ taa. Ɛ-hɩɖɛ cikpeɖe nɖɩ, ɖɩ-tʋbʋʋ kɛlɛ kɛlɛʋ size "ɛyabɩyɛ tɩʋ". Pama-ɖɩ nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size «Le Bananier».

Ɖajaa sɔsɔ Matsuo Bashō ɛnɛ, ɛkɔma ɛpaɣlɩ lɛ, yaa ɛsʋtʋyaa se ɛlaba sʋsɔ lɛ, paya-ɩ hɩɖɛ size Matsuo Munefusa. Ɖajaa sʋsɔ ɛnɛ, ɛkɛ koowa maɖʋ sɔsɔ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ Japɔŋ tɛtʋ taa. Sakɩyɛ tɔŋ ɛ-yɔɔ size, ɛkɛ yee pɔcɔlʋʋ koosi maɖaa kɛ haïku hɔɔlʋʋ taa kɛ Japɔŋ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa kɔ yɔɔ yɔ, ɛwɛ yee pan̄ɩnʋʋ naanaza kɔ yɔ pa-taa.

Sapɔŋ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa koosi maɖaa naanaza sɔsaɣ hɩla kɔ yɔ : ɖajaa sɔsɔ Bashō, nɛ ɖajaa sɔsɔ Buson, nɛ pɩtasɩna ɖajaa sɔsɔ Issa, nɛ pɩtɛŋna ɖajaa sɔsɔ Shiki. Mbʋ payaɣ size haïkus kɛ ɛ-kʋnʋŋ taa kɛ koosi mabʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ, ɛlabɩ wɛ ɛzɩ kudokiŋ hiŋ naalɛ mbɩ yɔɔ yɔ. Koosi maɖʋ sɔsɔ weyi ɛna-ɩ palʋkaɣna ɖama yɔ, ɛlɛ hɩɖɛ lɛ Akira Kisaï.