Aller au contenu

Angela Merkel

Pɩlɩɩna Wikipediya
Angela Merkel

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Caama
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjadɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Hamburg, Caama
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Hasɩ yaɖɛ fenaɣ 17 wiye, pɩnaɣ 1954
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Angela Dorothea MerkelCaama ɛjaɖɛ tʋ. Ɛkɛ halʋ sɔsɔ nɔɔyʋ ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe. Palʋla-ɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ lʋbɛ (17) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1954 n̄ɩŋga taa.

Hambourg tɛtʋ taa palʋla Ɖoɖoo Angela Merkel Caama ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɛkɛ Caama ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa tʋmlaɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛkɛ kewiisi ndɩ ndɩ kpɛndʋ tɔm hʋʋ nɔɔ yɔɔ ɖɛyʋ kpaɣ pɩnaɣ 2005 n̄ɩŋga taa nɛ sɔnɔ. Ɛhʋʋ tɔm camɩyɛ siŋŋ. Toovenum lɛ , ɛkɛ samaɣ waɖɛ yɔɔ kandɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ.

Ɖoɖoo ɛnɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ, tomnasɩ ɖɔnɛ tʋmɩyɛ laɖʋ. Ɛkɛ Ɛsɔ sɛyaa ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna samaɣ waɖɛ yɔɔ kandʋʋ yɔɔ yɔ ɖɩ-taa. Ɖoɖoo Angela Dororthea Merkel kɛ minisi halɩn̄ɩnʋ weyi ɛcɔŋna halaa nɛ evebiɖe ɛsɩndaa wobu tʋma yɔɔ yɔ.

Ɖoɖoo Angela Merkel tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ payaɣ se Kohl IV. Ɛpaɣzɩ ɛ-tʋmɩyɛ ńɖɩ pɩnaɣ 1991 n̄ɩŋga taa nɛ puwolo pɩsɩɩnɩ pɩnaɣ 1994 n̄ɩŋga taa. Pʋwayɩ lɛ, ɛkɛ minisi halɩñɩnʋ weyi ɛcɔŋna Caama ɛjaɖɛ tɩŋ nɛ laŋ pɔ-yɔɔ kandʋʋ tʋma yɔɔ yɔ. Ɛnʋ cɔŋaɣna ɖɔɖɔ Caama ɛjaɖɛ tɛtɛɛ n̄ɩm tʋma yɔɔ.

Paya Ɖoɖoo Angela Merkel ɛnɛ samtʋ nimiye pɩlɩɩna ɛ-tʋma ndɩ ndɩ camɩyɛ labʋ yɔɔ., ɛ-tʋmɩyɛ camɩyɛ labʋ yɔɔ.

Ɖoɖoo Angela Merkel kɛ Ɛsɔ sɛyaa ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna samaɣ waɖɛ ɛsɩndaa wobu tʋma yɔɔ yɔ ɖɩ-nɔɔ yɔɔ ɖɛyʋ pɩnaɣ 2000 ñɩŋa taa nɛ pɩsɩɩna sɔnɔ.

Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ naalɛ nɛ naalɛ (22) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 2005 n̄ɩŋga taa palɩzɩ-ɩ se ɛkɛ Caama ɛjaɖɛ taa tɔmhʋyaa n̄ʋʋdʋ. Pɩnaɣ 2006 ñɩŋa taa pɔcɔnaa lɛ, kedeŋa yɔɔ cɩnɛ halaa tɩŋa taa payɩ lɛ, Ɖoɖoo Angela Merkel kɩlɩɣna tʋmɩyɛ labʋ.