Akbar

Pɩlɩɩna Wikipediya
Jalâluddin Muhammad Akbar

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Pakisitaanɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Wiyaʋ sɔsɔ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Umerkot, Rajputana, Pakisitaanɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Aloma fenaɣ 15 wiye, pɩnaɣ 1542
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Fatehpur Sikri, Agra, Mughal Empire, Ɛɛndɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Aloma fenaɣ 27 wiye, pɩnaɣ 1605

Jalâluddin Muhammad Akbar, Persanɩ kʊnʊŋ taa lɛ, جلال‏ الدين محمّد أكبر Jalālu d-Dīn Muḥammad ʾAkbar taa lɛ, (Umarkot, Aloma fenaɣ kɩyakʊ 14 pɩnaɣ 1542- Āgrā, Aloma fenaɣ kɩyakʊ 27 pɩnaɣ 1605), ɛnʊ kɛna moghol Ampiiri ñʊʊ tʊ pɩnaɣ 1556 ŋkɔɔ ŋtalɩ pɩnaɣ 1605 alɩwaatʊ. Pɔtɔŋ se ɛnʊ kaakɩlɩ kenkeŋ akbar waa taa kɛ arabɩ-monghol ɛjaɖɛ taa. Palʊla Akbar kɛ kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ ŋga kɛ-ɛsɛ kula yɔ ka-taa, caanaa naanza kaataka ɛlɛ patapɩzɩ se pɛkpɛlɛkɩ-ɩ kalʊʊ.

Pɩnaɣ 1556 lɩwa lɛ, ɛmʊ ɛ-caa kewiyaɣ ɛlɛ, paya se Humâyûn, kɛ malɩŋ ɛjaɖɛ cikpaɖe naɖɩyɛ taa. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ewoba nɛ ɛwɛɛ alɩuwaatʊ ndʊ ese Perse ɛjaɖɛ yɔ. Mbʊ lɛ, ɛwɛna pɩnzɩ 14 nɛ ɛ-caa lɛlʊ hʊʊ tɔm e-lone taa ɛlɛ yɔ Bairam Khân. Pɩtɩŋna ɛ-tɛ sɩnaʊ nɛ ɛ-ɛyaa pɔ-yɔɔ lɛ, ɛwa Pânipat you pɩnaɣ kʊyʊmaɣ ŋga ka-taa pɛ-nɛ Bihar Afgan tɛ ɛyaa poyowaɣna. Ɛkpaɣ lɩmaɣza pɩnaɣ 1560 se Bairam Khân ɛtatasɩ tɔm hʊʊ nɛ ɛlɛ tetisina-ɩ kɛlɛ ɛtɩ kʊʊ-ɩ. Akbar kpa ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ kɛ Ɛndɩ nɛ kɩ-hayi kiŋ ɛjaɖɛ taa.

Akbar tasɩ yebu nɛ ɛ-tɛ Ampiiri paɣlɩ pɩtɩŋna Goujerat you yɔ pɩnaɣ 1573, Bengale pɩnaɣ 1576, Sind pɩnaɣ 1590, Orissa pɩnaɣ 1592 nɛ Balouchîstân pɩnaɣ 1594. Ɛ-ɖalʊ Hakîm sɩm yɔɔ lɛ, ɛlɛ kaakɛna Kaboul wiyaʊ pɩnaɣ 1585, peyebina-ɩ Cachemire. Pʊwayi lɛ, ɛpazɩ yoŋ nɛ Ɛndɩ nɛ kɩ-hadɛ yɔɔ kiŋ ɛyaa.

Akbar wɩlɩ ɛ-tɩ ɛkɛ tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ kɩbanʊʊ nɛ ɛtɛzɩɣ ñɔɔzʊʊ Ɛndɩ ɛjaɖɛ nɖɩ Sher Shâh Sûrî kaapaza ɛnʊ weyi ɛɖɔna ɛ-caa Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa yɔ. Ɛtayɩ Ɛndɩ ɛjaɖɛ tindima 15 nɛ hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa kɩwɛna ñʊʊ tʊ weyi ɛkɛ sɔɔja yɔ. Nawâb Nazîm kɛ samaɣ tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ nɛ Dîwân cɔnɩna liidiye tʊma yɔɔ. Ɛɖʊ lambuu tɛtʊ ndʊ pahayʊʊ yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛkɛ suuɖu ɛyʊ mbʊ lɛ, ekpeɣ Ɛsɔ sɛtʊ tɔm taa, ɛɖɩzɩɣ pɩnaɣ 1563 taa kɛ jiziya, ɛkpaɣ hindou halʊ, Mariam az-Zamânî râja Amber Bihârî Mal pɛlɛ, pɩɣa ŋga kaaka-ɩ lɛɛzɩɣ yɔ ko-ɖoo. Kɛlɛ hindou ɛyaa ɛ-tʊma taa nɛ ɛ-sɔɔjanaa taa, mbʊ pɩtɩna ɛ-nɛ Rajput waa ɛkpaɣdɩyɛ lɛ.