Agɔnta yaa matematiki tɔm pazʋʋ yɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Akɔnta tɔm pazʋʋ kedeŋga yɔɔ yɔ, pɩtala pɩnzɩ ɛgbaŋ ɛgbaŋ. Kedeŋga ajɛya ndɩndɩ taa pɩpazaa, ɛzɩ Siini, Hɛkʋ-nɛ-hɛkʋ Amerika taa ajɛya taa yɔ. Pɩsɩɩna pɩnzɩmɩnaɣ 17 ñɩŋga (XVIIe siècle) lɛ Akɔnta yaa matematiki sɩmtʋ kaakɛ ɛzɩ aho tɔm nɛ paa ahoye wenɖi kedeŋga hɔɔlʋʋ weŋgu kɩ-taa ’lɛ, kɩ nɛ kɩ-tɔm. Pɩkpaɣʋna pɩnzɩmɩnaɣ 19 ñɩŋga (XIX siècle), nɛ pɩkɩlɩna pɩnzɩminaɣ 20 ñɩŋga (XX siècle) yɔɔ ñɩnɩyaa laba tʋma pʋ-yɔɔ pʋɖɔɔ nɛ weyi ɛsɩma wendu ’lɛ, ɛlɛ lakɩ se pɩyɛlɩ nɛ pɩtalɩ ɛyaa lalaa. Pʋmbʋ hana ɛyaa lɩmaɣza se matematiki wɛna kʋlɔmɩŋ ndɩndɩ’ɩ sakɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se pekpeɣli kɩ-tɔm hɔɔlɩŋ hɔɔlɩŋ nɛ patʋʋ hɔɔlɩŋ ɩnʋ’ʋ alɩwaatʋ nɛ pɩwɩlɩ se hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-tɔm ñɔ alɩwaatʋ tʋnɛ.