Abdou Diouf

Pɩlɩɩna Wikipediya
Abdou Diouf

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Senegaalɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Louga, Senegaalɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Salaŋ fenaɣ 7 wiye, pɩnaɣ 1935
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ

Palʋla ɖajaa Abdou Diouf salaŋ fenaɣ kɩyakʋ lʋbɛ ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1935 ñɩŋa taa. Senegaalɩ ɛjaɖɛ taa palʋla-ɩ, Louga tɛtʋ taa. Ɖajaa Abdou Diouf kɛkɛ Senegaalɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ taa tʋ.

Ɛɛcalɩ kɛʋ Senegaalɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ nɔɔ ɖɛyʋ. Pʋ-wayɩ lɛ, pɔtɔ caca Senegaalɩ ɛjaɖɛ taa, ñʋʋdʋ Léopold Sédar Senghor sɩm wayɩ nɛ palɩzɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-ñʋʋdʋ.

Ɖajaa Abdou Diouf kɛ Senegaalɩ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ, kpaɣ pɩnaɣ 1981 nɛ puwolo pɩsɩɩna pɩnaɣ 2000 ñɩŋa taa. ñʋʋdʋ Abdou Diouf alɩwaatʋ taa Senegaa ɛjaɖɛ tɔsʋʋ ɖɛna ɛsɩndaa pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛ-alɩwaatʋ taa ɖɔɖɔ ɛyʋ waɖɛ yɔɔ kandɩyʋ nɛ temokrasii pa-tʋma kpa ɖoŋ ɖɔɖɔ. Eyeba ɖɔɖɔ nɛ pasɩɩ Senegaalɩ ɛjaɖɛ tʋma sɔsɔna ñʋŋ paa ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-tɛtʋ ndʋ tɩ-taa.

Ɛlʋba ɖɔɖɔ nɛ panɩɩ ɛ-ɛjaɖɛ taŋ kedeŋa yɔɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛsʋ ajɛya kpeekpe taa nɛ ɛlʋ ɛ-ɛjaɖɛ tʋma wobinaʋ ɛsɩndaa nʋmɔʋ taa. Ɛlʋba siŋŋ ɖɔɖɔ nɛ Afrɩka ajɛya kpeekpe ɖama nɩnaʋ nɛ ɖama sɩnaʋ ŋgbɛyɛ ɖʋʋ pa-tʋma wobina ɛsɩndaa nɛ pɩkɩlɩ.

Ɛ-lʋɖɛ nɖɩ ɖɩ-nʋmɔʋ taa pɔkɔma palɩzɩ-ɩ nɛ ɛkɛ kedeŋa kpeekpe ajɛya wena a-taa pɔyɔɔdʋʋ fransɩɩ kʋnʋŋ yɔ a-ŋgbɛyɛ takayaɣ taa mayʋ sɔsɔ. Abdou Diouf kɛ ŋgbɛyɛ ńɖɩ ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ, kpaɣ pɩnaɣ 2000 nɛ puwolo pɩsɩɩna pɩnaɣ 2015 ñɩŋa taa.