Aɖam nɛ Ɛvɩ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Anonymous Adam and Eve

Adam (hebra kʊnʊŋ taa lɛ, אָדָם, aramen nɛ siriyaki kʊnʊŋ taa lɛ, ܐܕܡ, arabɩ kʊnʊŋ taa lɛ, آدم) kɛ ɛyʊ weyi pɔyɔda ɛ-tɔm kiɖe tɛɛ takayaɣ taa nɛ ceu takayasɩ taa yɔ nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ ɛyʊ weyi pɔyɔɔda ɛ-tɔm piŋ Ɛsɔ tɔm takayasɩ sakɩyɛ taa yɔ. Tɔm yɔɔdɩtʊ kikpeɣtu ndʊ nɛ ɖɔɖɔ yuda ñɩma, Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba nɛ malɩŋ aŋgba taa lɛ, ɛyʊ ɛnʊ ɛkɛ kajalaɣ ɛyʊ weyi Ɛsɔ tɩtɩŋa lɩzana e-nesi yɔ. Pekpeɣkiɣ se ɛsɩba lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ 930 (kiɖe tɛɛ tɔm takayaɣ taa 5-5) ŋtalɩ pɩnzɩ 960 pɩlɩna kiɖe tɛɛ aseɣɖe tɔm takayaɣ nakayɛ. Ɛɛkɛ ɖɔɖɔ Ɛvɩ ɛgbaɣtʊ, esinaɣ palɩza nɛ palabɩna halʊ ɛnʊ. Hɩɖɛ Adam pʊ-tɔbʊʊ se ɛyʊtʊ, tɩwɛɛ Azii Wɩsɩ Ɖɩɖʊyɛ nɛ Afrika hɔɔlɩŋ nɩɩyɛ taa.

Ɛsɔ tɔm takayaɣ taa lɛ, nɛ kiɖe tɔm takayasɩ taa lɛ, Adam (hebra kʊnʊŋ taa lɛ, אדם, pɩlɩna tɔmʊʊ אדמה pʊ-tɔbʊʊ se tɛtʊ) ɛkɛ kajalaɣ ɛyʊ weyi Ɛsɔ maɣmaɣ lɩza kɩyakʊ loɖo pɩtɩŋna tɛtʊ mʊzʊʊ yɔɔ ɛlɛzʊʊ tɩyɛ, nɛ pʊcɔ ehosi ɛ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ ɛkpaɣ wezuu. Kajalaɣ taa lɛ, eɖeke ɛnʊ yɔ abalʊ nɛ halʊ (Ɛsɔ lɩzɩ Adam ɛzɩ ɛ maɣmaɣ yɔ, ɛzɩ Ɛsɔ ɛnʊ ɛ maɣmaɣ yɔ, ɛlɩzɩ-wɛ halʊ nɛ abalʊ.

Ɛsɔ cɔna se pɩfɛyɩ ɖeu se ɛyʊ ɛwɛɛ eyeke lɛ, ɛlɩzɩ kpɩna nɛ ewona-yɛ ɛ-cɔlɔ se ɛna se ɛyaɣ-yɛ hɩla suwe. Adam hɩɖɛ a-taa paa ndɩ lɛ, kɛlɛ ɛtanaɣ ɛlɛzʊʊ ñɩnʊʊ nɔɔyʊ pɩ-taa kaʊ weyi ɛmʊna-ɩ yɔ. Ɛsɔ yele nɛ ɖom kpaɣ-ɩ, kɛlɛ Ɛsɔ lɩzɩ e-sinaɣ nɛ ɛlabɩna ɛ-halʊ. Adam tɩlɩ-ɩ se ɛkɛ e-tomnaɣ tɛ tomnaɣ nɛ ɛ-mɔɔyɛ taa mɔɔyɛ pʊ-tɔbʊʊ se palɩzɩɣ ɛ-yɔɔ kɛnɛ. Adam kpaɣ-ɩ ɛ-halʊ, kɛlɛ Ɛsɔ pɔzɩ-wɛ se palʊlɩ nɛ puhuu, se pañazɩ kpɩna nɛ atɔɔ ñɩtʊ. Kajalaɣ hɔʊ ŋgʊ Ɛsɔ tisi-wɛ Eden kaɖaɣ taa, se Adam ɛhayɩ nɛ ɛɖaŋ kaɖaɣ yɔɔ.

Adam ha ɛ-halʊ hɩɖɛ se Ɛvɩ pʊ-tɔbʊʊ wezuu mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛkɛ ɖoyo weyi ɛkaɣ tɩyʊ ɛyaa kpeekpe weziŋ yɔ. Pɛkɛdɩɣ-ɖʊ se ɛyaa mba pa naalɛ pɛlɛɣ wɛnaʊ kajalaɣ taa kɛ pɩyaa naatozo mba yɔ Caïen nɛ Abel nɛ Seth nɛ pɩyaa lalaa mba patayaa pa-hɩla yɔ. Ɛsɩkaɣ lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ 930. Ɛyaa mba pawayɩ lɛ kpaɣɖɩŋ nakʊ tɩŋa, palʊlɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ lɩm kpaɣ patɩŋna keŋkeŋ kɛlɛ pɩsaɣ Noé nɛ ɛ-hɔʊ (ɛ-halʊ nɛ ɛ-pɩyaa Japhet nɛ Sem nɛ Cham nɛ papa halaa).