Añɔsɩtisiizim (agnosticisme)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Maɣzɩm tɔmbiye kʊpɔzɩyɛ kɛ ɛyʊ lɩmaɣzɩyɛ pɩlɩɩna Ɛsɔ yɔɔ. Pʊ-tɔbʊʊ se ɛyʊ maɣzɩɣ su we Ɛsɔ yɔɔ. Ɛyʊ maɣzɩɣ se Ɛsɔ wɛɛ yaa Ɛsɔ fɛyɩ. Ɛyʊ maɣzɩɣ se ɛsɔnaa cikpema, pʊ-tɔbʊʊ se agɔlɩma wɛɛ yaa afɛyɩ. Maɣzɩm mbʊ pʊ-ñʊʊ payaɣ se añɔsɩtisiizim (agnosticisme). Ɛyaa mba pɛwɛna pɩ-tɛ maɣzɩm mbʊ yɔ, payaɣ-wɛ se Añɔsɩtiki waa (agnostiques).

Ɛyaa nabɛyɛ wɛɛ, paba ñɔtɔŋ se Ɛsɔ fɛyɩ, agɔlɩma fɛyɩ ɖɔɖɔ. Ɛyaa mba payaɣ se Aatee waa. Mbʊ payaɣna fransɩɩ kʊnʊŋ taa se agnosticisme yɔ, pʊwɛ ndɩ nɛ mbʊ payaɣ se «athéisme» yɔ. Ɛyaa nabɛyɛ ñɛwɛɛ nɛ papʊtʊʊ pɩtɩŋɛ pɩ-taa. Pʊ-tɔbʊʊ se paatisiɣ siŋŋ se Ɛsɔ wɛɛ yaa agɔlɩma wɛɛ. Payaɣ ɛyaa mba se pʊtʊyaa (sceptiques). Paba tɛ lɩmaɣzɩyɛ ñʊʊ payaɣna fransɩɩ kʊnʊŋ taa se «scepticisme». Añosɩtiki waa (Agnostiques) tɔŋ se nabʊyʊ fɛyɩ nɛ pʊwɩlɩɣ siŋŋ se Ɛsɔ wɛɛ yaa agɔlɩma wɛɛ. Pɔyɔɔdʊʊ ɖɔɖɔ se nɔɔyʊ ɛɛpɩzɩɣ ɛtɩlɩ nɛ toovenum siŋŋ se Ɛsɔ wɛɛ yaa se agɔlɩma wɛɛ.

Añɔsɩtiki waa eetisiɣ se lɛɣtʊ natʊyʊ yaa lɔŋ nɩɩyɛ wɛɛ nɛ ɛcɛzɩ ɛyʊ. Pʊ-tɔbʊʊ se paatisiɣ se nabʊyʊ wɛ ɛsɔdaa nɛ pɩkɩlɩ ɛyʊ lɛɣtʊ. Patakpaɣ ɛyaa mba payaɣ se lɔɔyɩsɩ tɩnaa yaa nayaa yɔ nɛ payaa se pʊyʊ. Paatisiɣ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ ta nɔɔyʊ num nɛ ɛkɛ ɛ-tɛ Mɛsiyaa. Paatisiɣ ɖɔɖɔ se takayɩsɩ nasɩyɛ wɛɛ nɛ sɩkɛ Takayɩsɩ kiɖeɖesi. Toovenum lɛ, takayɩsɩ nasɩyɛ wɛɛ nɛ payaɣ-sɩ se Takayɩsɩ Kiɖeɖesi. Pʊ-tɔbʊʊ se ɛyʊ tama-sɩ nɛ ɛ-lɩmaɣzɩyɛ, ɛlɛ, ɛma-sɩ pɩlɩɩna Ɛsɔ sɔɔlɩm taa. Ɛsɔ heyina tɔm ndʊ pama-tʊ yɔ. Patakpaɣ sɔnzɩ ndɩ ndɩ nzɩ palakɩ Ɛsɔ sɛtʊ kpaamɩŋ taa yɔ nɛ payaa se pʊyʊ. Patakpaɣ paɣtʊ ndɩ ndɩ ndʊ paɖʊ Ɛsɔ sɛtʊ kpaamɩŋ taa yɔ ɖɔɖɔ nɛ payaa se pʊyʊ. Añɔsɩtiki waa tɔŋ se ɛyʊ maɣmaɣ lubina Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛɖʊna paɣtʊ ndɩ ndɩ ndʊ tɩ-yɔɔ pɩpɩzɩɣ pɩtɩŋna nɛ ɛyaa nɩɩna ɖama yaa pala nɔɔ kʊɖʊmaɣ yɔ nɛ yoŋ yaa kɩdɛkɛdɩm lɛɛbʊ ɛtaawɛɛ pɛ-hɛkʊ taa yɔ. Añɔsɩtiki waa yɔɔdʊʊ ɖɔɖɔ se ɛyʊ maɣmaɣ lubina tɔm se ɛsɔdaa koboyaɣ wɛɛ nɛ miŋ wɛɛ.