Ɛyʊ nandʊ taa hʊmʊm

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Ɛyʊ nanddʊ taa hʊnʊm yaa yɔɔ kpaʊʊ, tɔmpiye nɖɩ ɖɩlɩna latɛŋ taa mbʊ se pulsio (tuzuu laɣsɩ, pellere, pulsum). Tɔmpiye nɖɩ Caama kʊnʊŋ taa palɩzɩna-ɖɩ Trieb, Freud labɩna nɛ tʊmʊʊ ŋgʊ tʊmɩyɛ se ɛkpaɣ lɩmaɣza naayɛ maɣzɩm taa wiluu tʊmɩyɛ kpɛlɛkʊʊ yɔɔ.

Laplanche nɛ Pontalis pɔ-cɔlɔ lɛ, tɔmʊʊ Trieb wɛʊʊ yɔ Freud takayasɩ taa yeke pana-tʊ pɩnaɣ 1905. Leleŋ laɣsɩ kɛ wɛtʊ natʊyʊ tɩlɩna ñʊʊ taa maɣzɩm cɔlɔ.

Ɛzɩ kpeekpe ɖɔŋɩɣ ɛyʊ ñʊʊ taa yɔ, wɛna tɔbʊʊ nɩɣ se pʊlʊkɩna mbʊ ɛyʊ tɔsɔɔlɩ yɔ nɛ tɩ ceyʊʊ wɛɛ se sɔɔlɩm ɛkɩlɩna. Pana yekina nɛ mbʊ ɛyʊ tɔsɔɔlɩ yɔ sʊʊ mbʊ lɛ leleŋ hʊzʊʊ pana, ŋgʊ leleŋ laɣsɩ kɛ tɔsʊʊ pɩyʊ, (Jean Laplanche nɛ Jean-Bertrand Pontalis pɩnaɣ 1967).