Aller au contenu

Ɛsɛ ɖoziye

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ɛsɛ ɖoziye pɩkɛ wiluu nɛ takʊʊ tʊmɩyɛ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ, nɛ pɩkɛ kpeekpe laɣsɩ nzɩ sɩlɩna ɛyʊ fitenum cɔlɔ, lɩmaɣza kɩbana yaa kɩtɛkɛda pɩlɩna ɛ-maɣzɩm cɔlɔ. Pɩkpaɣna alɩwaatʊ ndʊ pana tʊkaɣ ɛsɛ ɖoziye nɛ tɩlɩyɛ hɛkʊ taa yɔ Simund Freud yaa Carl Gustav Jung papɩza palɩzɩ kaatɩlɩtʊ tɔmpiye. Tɔmʊʊ maɣzɩm ɖɔnɛ nɛ ɛsɛ ɖozitu tɔmʊʊ pɛkɛ kʊyʊmʊʊ.

Ɛsɩyɛ ɖoziye tɔmpiye lɩna krɛkɩ kʊnʊŋ lakaɣ taa mbʊ se psukhein ɖɩ-tɔbʊʊ se hosuu, nɛ pɔyɔɔdʊʊ tɔmʊʊ ŋgʊ kʊ-tɔm pɩwɩlɩ se pɩkɛ kalɩzaɣ tɔm. Aristote cɔlɔ lɛ, tɔmɩyɛ ɛsɩyɛ ɖoziye tɔm kɛ wezuu wɛtʊ tɔm ɖɔɖɔ pɩkɛ maɣzɩm tɔm.

Jung lɩza tɔmpee ɛsɩyɛ ɖoziye nɛ maɣzɩm ɖɔnɛ se pɩsa nɛ ɛyɔɔdɩ ɛyʊ maɣzɩm tɔm nɛ ɛyʊ ñʊʊ taa fitenum tʊmɩyɛ, mbʊ pʊyɔɔ yee maɣzɩm nɛ fitenum mba tɩnaa lɩmaɣza tɔm kɔyɔ, mbʊ lɛ ɛsɩyɛ ɖoziye tɔm nɛ maɣzɩm ɖɔnɛ paɣtʊ nɔmɔʊ kɛ kʊyʊmʊʊ.