Ɛjaɖɛ yɔɔ ɛhʊyɛ lɩmaɣzɩyɛ tɔm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ɛjaɖɛ yɔɔ ɛhʊyɛ lɩmaɣzɩyɛ tɔm Ɛjaɖɛ yɔɔ ɛhʊyɛ yaa lʊbɩyɛ lɩmaɣzɩyɛ tɔm, pɩkɛ politiki tɔm ndʊ tɩñɔ kpaɣɖʊ 18 wɛɛ tɛmtʊ taa, ndʊ tɩ-lɩmaɣzɩyɛ kaakɛ se paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɩ-lone taa paa ɛyʊ weyi lɛ tɛ (kiɖe tɛɛ lɛ pataasɔɔlɩ ajɛyɛ kpɛndʊʊ tɔm). Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ pɩkɔna-ɖɩ kaɖɛ piŋ Erɔpʊ ajɛyɛ kpaɣ kpaɣɖɩŋ 19 nɛ 20 wɛɛ taa. Tɔm kɛdɩyaa ñatakpaɣ-tʊ ɛzɩ pɩkɛ lɩmaɣza sɔsɔna piŋ mbʊ pʊyɔɔ yɔ lɔŋ sɩnɖaa siŋ wa ɛɛyɔɔdʊʊ pʊyɔɔ natʊyʊ sakɩyɛ.

Tɔmpiye nɖɩ ɖɩkɛ politiki ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩsɔɔlʊʊ se palɩzɩ ajɛyɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ nɛ wɛtʊ kpeekpe taa (ɛjaɖɛ, ɛsakuliye, ɛsɔ sɛtʊ, kʊnʊŋ, tɔm kɛdɩtʊ, liu ñɩmbʊ pɩcɛlɩna tʊma hɔɔlʊʊ ŋ ŋgbaɣ nɖɛɛ mbʊ). Lɩmaɣzɩyɛ ɖɩɖɩ ñaɖɩ kpaʊʊ ɖoŋ piŋ kpaɣɖʊ 19 wɛɛ taa, pɩñɔtɩna pɩnaɣ 1870 alɩwaatʊ, yʊlʊnzɩ kʊndɩnayʊ nɛ pɩtɛkɛ ñɛ-tɛ yɔ cɩna waa lɩmaɣza, kɛlɛ pɩlabam waa cɔlɔ pakɩlaɣ-tʊ naʊ.

Raoul Girard cɔlɔ lɛ, tɔmpiye nɖɩ pʊwɛ ɛzɩ keekee taa ɖɩlɩna piritaniki ɛjaɖɛ taa (yʊsʊʊ tɔmʊʊ nationalist wɛʊʊ yɔ pama-ɖɩ Ɛŋglɩsɩ kʊnʊŋ taa lɛ pɩnaɣ 1715 alɩwaatʊ), nɛ ɖɩlɩɩ keekee kɛ kpaɣ ɖooo kpaɣɖʊ 18 tɛmtʊ wɛɛ taa nɛ pɩwɩlɩɣ ɛzɩma Jacque ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ tɩnaa sɔɔlɩ pɛ-ɛjaɖɛ yɔ.