Ɖomba kpada kpada

Pɩlɩɩna Wikipediya
2007-02-15-CLB-Couloir2-1c

Ɖomba kpada kpada kɛna lɩm falɩyɛ. Pʋwɛ tomnaɣ tɩyɛ. Ɖomba kpada kpada cɛkɩ nɛ atikina pʋʋ yɔɔ. Atiki kpilaa kpilaa. Awɛ paɣ paɣ. Anidiɣ ɖɩŋɖɩŋ.

Avalanche Zinal

Tɛŋ sɔsɔŋ nɩɣ lɛ ɖomba kpada kpada ana atiki siŋŋ. Ɖomba lɩm falɩyɛ kɛna kodudaɣ pɩyʋ mbʋ payaɣna Fransɩɩ kʊnʊŋ taa size "aléa" yɔ. Ɖomba anɛ a-tɛ helim wɛ fiii fiii nɛ akɔŋna asɛyɩŋ sakɩyɛ. Ɖomba kpada kpada kɔŋna kaɖɛ siŋŋ ɛjaɖɛ n̄ɩm yɔɔ. Alɩɣna pʋŋ sɔsɔŋ nɛ cikpeŋ yɔɔ yem kiɖi kiɖi. Acaɣ ɖoŋ siŋŋ. Ɖomba kpada kpada n̄ɩna anɛ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pɩlakɩ kiɖi nɛ pɩpazɩ tibu nɛ pʋŋ yɔɔ lɛ, pɩwɛɛkɩɣ wondu sakɩyɛ. Ɖomba kpada kpada kɔŋna kɛgbɛdasɩ nzɩ yɔ, sɩɖɔ pɩŋŋ.

Ɖomba kpada kpada tɛ ɖoŋ pɩzɩɣ piseɣ tɩŋ. Pɩpɩzɩɣ pʋkʋ tɛtɛ kpɩna nɛ wondu lɛɛtʋ sakɩyɛ.

Pɔyɔɔdʋʋ ɖomba kpada kpada tɔm lɛ, pɩcaɣ paa weyi lɛ sɔɔndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖomba kpada kpada kɛ pʋyʋ kaɖɛ n̄ɩmbʋ siŋŋ. Ɖomba ana, akʋʋ ɛyaa mba pɩnaɣ taa yɔ, pɛfɛyɩ kalʋʋ. Kedeŋa n̄ɩm ɖɔɖɔ leki sakɩyɛ pɩlɩna ɖomba kpada kpada tibuu yɔɔ. Ɖomba kpada kpada anɛ, awɛ paa pʋʋ ŋgʋ kʋ-yɔɔ.

Lanches250295-4

Pɩfɛyɩ tɛm paa wiɖiyi. Ɖomba anɛ, awɛ kpɛzɛlɛɛ ɛzɩ pʋyʋ kɩkpaɣm yɔ. Pɩpɩzɩɣ pɩwadɩ nɛ puhuzi ɖɛsɩ yaa kuduyuŋ sakɩyɛ yɔɔ. Kedeŋa tɛtʋ yɔɔ n̄ɩm tɔm tʋmɩyɛ kpɛlɛkɩyaa n̄ɩnɩyaa sakɩyɛ cɛyɩ pa-tɩ nɛ pan̄ɩnɩ mbʋ palʋbɩna pɩtɛ kɛgbɛdasɩ nzɩ yɔ. Ɛlɛ, paapɩzɩɣ paɖɩɣ pɩ-tɛ lakasɩ nzɩ kaʋ.