Aller au contenu

Ɖoŋaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖoŋaɣ

Ɖoŋaɣ kɛna minziiki wonuu kɩmabʋʋ ŋgʋ kɩwɛ kuluŋgulu yɔ. Nabɛyɛ yaɣ se ɖoŋaɣ, lɛlaa ñayaa se loŋaɣ. Ɖoŋaɣ wɛ kpeɖe tɩyɛ. Paasakɩ paa tɩʋ ŋgʋ ɖoŋaɣ. Tɩŋ nɩɩyɛ wɛ kooŋ nɛ ɛnʋʋ pasakɩna ɖoŋanzɩ. Paapaŋ ɖɔɖɔ ɖoŋaɣ nɛ paa kpɩnɛ nɖɩ ɖɩ-tɔnʋʋ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ heu tɔnʋʋ mbʋ yɔ. Paapaŋ ɖoŋaɣ nɛ ɛ-tɔnʋʋ. Pʋnʋ kɩbɩnʋ tɔnʋʋ papaŋna ɖoŋaɣ.

Ɛzɩma papaŋ ɖoŋaɣ ?

Pakʋʋ pʋnʋ nɛ peliti ɛ-tɔnʋʋ. Pakaŋ tɔnʋʋ ŋgʋ nɛ teluu nɛ pɩla kpɩtaŋ cabɩ lɛ, palɩzɩ-kʋ. Pɔ-tɔbʋʋ se peyeki-kʋ nɛ kɩwɩlɩ camɩyɛ nɛ pʋcɔ papɩzɩ papamna-kʋ nɛ ɖoŋaɣ yaa suye. Palɩzɩ-kʋ nɛ teluu yɔɔ lɛ, paɖʋ-kʋ lɩm taa alɩwaatʋ natʋyʋ cabɩ. Pʋwayɩ lɛ, palɩzɩ-kʋ nɛ pɔhɔɔ nɛ kɩpɩsɩ lɛfɩɩɩ. Yee pɔtɔyɔ-kʋ nɛ kʋhʋʋ camɩyɛ yɔ, papaŋ ɖoŋaɣ nɛ pamakɩ lɛ, kaawiɣ ɖeu. Ɛlɛ, yee pɔhɔɔ pʋnʋ tɔnʋʋ nɛ kɩkpɩzɩ camɩyɛ yɔ, pʋbʋ papaŋ ɖoŋaɣ nɛ pamakɩ-kɛ lɛ, kewiɣ camɩyɛ.

Kpɩna naayɛ tɔnɩŋ pɔhɔɔʋ nɛ akpɩzɩ camɩyɛ nɛ pɛhɛɛ-ɩ pɩŋgaɣ pɩlɩŋgaɣ nɛ palʋʋ nimasɩ lɩɩɩ lɩɩɩ nɛ papamna ɖoŋaɣ. Ɛlɛ, pʋcɔ papa ɖoŋaɣ lɛ, paɖʋʋ ka-taa sɔnzɩ wondu natʋyʋ ndɩ ndɩ. Halɩ nabɛyɛ ɖʋ ka-taa liidiye pɔɔyaɣ nakɛyɛ.

Ɖoŋaɣ kɛ sɔnzɩ labʋ wonuu sɔsɔʋ nakʋyʋ, kɔzɔ kɔzɩ atɛ wonaʋ nʋmɔʋ taa. Kɛkɛ ɖɔɖɔ sɔnzɩ wonuu kaɖɛ ñɩŋgʋ nakʋyʋ siŋŋ. Pʋ-yɔɔ paamakɩ-kɛ lona tɩŋa taa. Pʋ-tɔbʋʋ se ke-witu ɖɔɔnʋʋ agɔlɩma naayɛ.

Hɔɔlɩŋ weyi ɛ-taa pɩha waɖɛ se pama ɖoŋaɣ yɔ, yee pamakɩ so nɛ kɛfɛyɩ pɩ-taa kɔyɔ, piiseetiɣ payaa ɖeu. Pamakɩ-kɛ lɛ, so lakɩ leleŋ camɩyɛ, piseetiɣ paa weyi se ɛpaa.

Ɖoŋanzɩ wɛ ndɩ ndɩ. Kabɩyɛ ñɩma ɖoŋaɣ wɛɛ. Kaka wɛna ɛzɩ kpeɖe yɔ. Kɛ-hɛkʋ taa tɛyɩ teɖe. Kutokoli ñɩma ɖoŋaɣ ñɛwɛɛ ɖɔɖɔ. Kaka hɛkʋ taa tɛtɛyɩ teɖe. Kɛwɛ ɛzɩ kabɩyɛ sɔɔyɛ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se kɔ-hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ kpoluu yɔ, kɩ-yɔɔ papaŋ tɔnʋʋ.

Kaiyma