Ɖeɖe wondu kuduyuu Guggenheim

Pɩlɩɩna Wikipediya
Guggenheim Bilbao (7731852358)

Bilbao tɛ ɖeɖe wondu kuduyuu Guggenheim kɛ payana anasaayɩ taa size musée Guggenheim de Bilbao Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa. Ɖeɖe wondu kuduyuu Bilbao n̄ɩŋgʋ kʋnɛ, kɩkɛna keɖeyaɣ kuduyuu ŋgʋ pama-kʋ nɛ sɔnɔ lɛɣtʋ nɛ lɔŋ pa-matʋ tɩyɛ yɔ.

Keɖeyaɣ wondu kuduyuu kʋnɛ, kɩwɛ Bilbao tɛtʋ taa Ɛsɩpaañɩ taa. Patʋlaɣ kʋ-nɔnɔsɩ pɩnaɣ 1997 ñɩŋga taa. Kedeŋa kpeekpe yɔɔ cɩnɛ kuduyiŋ naanza ɖeke kɩlɩna-kʋ kɛɖewa. Ɖajaa Solomon R. Guggenheim mana-kʋ.

Guggenheim museum

Matʋ lɛɣtʋ kɩfatʋ yɔɔ patɩŋnaa nɛ pama kuduyuu ŋ́gʋ. Ɖajaa Frank Gehry lɩzɩna kɩ-kɩlɛmʋʋ nɛ pʋcɔ pama-kʋ. Ɛ-lɩzɩtʋ ndʋ tiyebina nɛ, ɛ-hɖɛ sɛɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Pʋ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ paha-ɩ kuduyiŋ sɔsɔŋ maʋ kɩlɛmɩŋ lɩzʋʋ samtʋ nimiye.

Keɖeyaɣ wondu kuduyuu kʋnɛ, kɩpɩsɩ sɔnɔ kuduyuu ŋgʋ pakɩlɩ sɩm kpem kedeŋa yɔɔ cɩnɛ. Kɩkɛna ñɩm sɔsɔm ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pama-kʋ yɔ.