Aller au contenu

Ɖɩɣa

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ranch style home in Salinas, California

Kabɩyɛ taa, pʋcɔ ɛyʋ ma ɖɩɣa lɛ, esiki kpooluu lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛcaɣ maʋ ɛ-ɖɩya yɔ. Kpooluu ŋgʋ kɩwɛɛ peeɖe pʋkɔɔ pɩsɩɩna alɩwaatʋ ndʋ pɛtɛma ɖɩɣa maʋ yɔ.

Ɖɩɣa

Pacalɩɣna kuduyuu kʋsʋsʋʋ cikpeluu nakʋyʋ maʋ nɛ abalʋ sʋʋ kɩ-tɛɛ ɖoho naayɛ cabɩ. Yee eɖo camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛsʋʋ kɩ-tɛɛ yɔ, pʋbʋ ɛpɩzɩɣ ɛma kuduyuŋ weyi ɛsɔɔlaa yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se lone nɖɩ, ɖɩwɛ ɖeu. Feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ fɛyɩ ɖɩ-taa.

Pondoland, South Africa, Blue Huts

Kabɩyɛ tɛtʋ taa lɛ, paa ɖɩɣa ŋga kɛwɛna ka-kpaaŋ.

Kpaaŋ wɛ wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ kabɩyɛ kuduyuŋ maʋ taa. Kpaaŋ taa ɖɩnaɣ hakiŋ nɛ kitiɣu. Yolum taa pɛmɛɛzɩɣ kitiɣui kpaaŋ taa. Ndene wɛ wazaɣ ɖɔɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ kpaaŋ taa. Yee tɛʋ ɛkpa ɛyʋ nʋmɔʋ taa nɛ ɛtalɩ ɖɩɣa nakɛyɛ cɔlɔ yɔ, kpaaŋ taa ɛcɔzʋʋ.

Ail12

Hɔŋ ndɩ ndɩ pɩzɩɣ pɩwɛɛ ɖɩɣa sɔsaɣ taa. Payaɣ ɖɩɣa ŋga ka-taa nɔɔyʋ fɛyɩ yɔ se njɛyɛ.