Ɖɔnɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ajɔɔla tʊmɩyɛ kpɛlɛkʊʊ taa lɛ, ɖɔnɛ yaa ɖɔmtʊ kɛna ɖoŋ weyi mbʊ pifezu yɔ pɩwɛna se pɩkʊyɩna cɩnɛ nɛ pɩtalɩ peeɖaɣ yɔ. Ɛlɛ ɖenɖe ɛyʊ yaa kpɩnɛ woki yɔ, lona ana a-taa wɛ kaɖɛ. Paa pɩɩkɛ tataa, ɛsɔtaa yaa lɩm tɛɛ kɔyɔ. Ɖɔnɛ wɛ ndɩ ndɩ. Tɛkpɛ kpɩna naayɛ ɖɔŋna naŋgbanzɩ naanza lɛɛna wɛɛna naalɛ. Naayɛ wɛna keŋ nɛ lɛɛna ñɛwɛɛna lɩm kɩyanaʊ yaa pɛbɛtʊ.

Tɛtɛ wondu natʊyʊ ñɛfɛyɩna nabʊyʊ nɛ awɛ yem muzu muzu nɛ a-taa kɛlɛ ɖoma. Pɩsa nɛ ɖɔnɛ wɛɛ lɛ, hola, mɔɔ nɛ hola wondu ɖɩlɩyɛ pɛkpɛndʊʊna nɛ ɖɔmtʊ la. Tɛtɛ wondu natʊyʊ ñɛwɛna pɔɔyɩŋ kɛ a-yɔɔ nɛ pɩsa nɛ aɖɔ lɛ, alɩzʊ hɩlɩŋ nɩɩyɛ nɛ atʊʊna. Ɛyʊ ɖeke wɛna lɔŋ se elu naŋgbangaɣ yaa ɛla kalakalasɩ cɛɛcɛɛ nɛ ɛɖɔmna alɩwaatʊi ndʊ pɩcama-ɩ yɔ. Ɛcandʊ ndʊ tɩ-taa kɛlɛ kʊdɔmɩoŋ weyi ɩkpaɣ ɛyaa nɛ pɔ-hɔɔlɩŋ sɩkɩ yaa kɛkpɛdɛsaɣ laba-ɩ nɛ ɛ-nɩŋgbaŋgaɣ yaa ɛ-naŋgbanzɩ pɛlɩ yɔ.