Aller au contenu

Ɔganɛsɔŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ɔganɛsɔŋ (yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ Og) kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ kɔyɔ 118. Ɛ nɛ ʊnʊnɔktɩnɩyɔm (Uuo) pɩlɩna IUCPA paɣtʊ yɔɔ, nɛ patasɩ-ɩ yaʊ ɖɔɖɔ se pʊtʊ 118 kɛ matʊ paɣtʊ taa. Palaba-ɩ kajalaɣ ɖeɖe pɩnaɣ 2002 ɛlɛ pɛkpɛnda-ɩ nɛ 249Cf(48Ca,3n)294Og kɛ pɩdaa pee yɔɔ ñɩnɩɣ sukuli kɩkpɛndʊʊ (JINR) taa Doubna tɛtʊ taa Ruusi ɛjaɖɛ taa.

IUPAC tɩsɩ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ saŋayɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 2015 nɛ ɛ-kpaagbaa hɩɖɛ kamɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 2016 pɩtɩŋna Iouri Oganessian, ɛlɛ kaakɛ Flerov Laboratory of Nuclear Reactions tʊmɩyɛ ñʊʊ tʊ, peeɖe paalaba pʊtʊnaa yuŋ ñɩmba kɩbama sakɩyɛ.

Pɩkɔma pɩnzɩ 1960, paaya ʊnʊnɔkɩtɩyɔm se éka-émanation (yʊsaɣ mayaɣ kɔyɔ eka-Em kɛ lɛlɛɛ yɔ lɛɣtʊ matʊ paɣtʊ taa (pʊ-tɔbʊʊ se ɛlɩna) pɩɩkɛ hɩɖɛ nɖɩ paaya radɔŋ yɔ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa yaa nabʊyʊ taa éka-radon (eka-Rn), nɛ pʊwayɩ UICPA maɣza pɩnaɣ 1979 se paya-ɩ se kʊyʊm-kʊyʊm-ɔkt-ɩyɔm pɩtɩŋna ñʊŋ masɩ naatozo nzɩ sɩkɛ ɛ-ñʊʊ mayaɣ yɔ.

Pɩcɔ papazɩɣ pɛtɛ taa nɛ paya-ɩ ɛ-hɩɖɛ lɛ, ɔganɛsɔŋ ɛnʊ payaɣ-ɩ se eka-radon (radɔŋ tɛɛ) kɛ kpɛlɩ kpɛlɛkʊʊ tɛ pʊtʊnaa kpata taa) pɩtɩŋna pʊtʊnaa mba Dmitri Mendeleïv kaakpɛɣ pɔ-tɔm yɔ nɛ pʊcɔ ɛlɩzɩ-wɛ nɖeke nɛ ɛya-wɛ hɩla. Lɛɣtʊ matʊ paɣtʊ taa, paaya ʊnʊnɔkɩtɩyɔm se pʊtʊ 118. UIPAC ñɩɣ nesi ɛ-natʊ tɔm yɔɔ saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 2015.