Ŋñɩtɩɩɩ pe tɛ tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Pʋdʋnaa ŋñɩtɩɩɩ pe tɛ tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ kɛŋna tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa ŋga kɛkpɛlɛkɩɣ nɛ kañɩnɩɣ se katɩlɩ pʋdʋnaa cikpema wuɖuwuɖu waa mba pɛwɛ paa tomnaɣ wonuu ŋgʋ lɛ kɩ-taa yɔ.

Pʋyʋnaa ŋñɩtɩɩɩ pe tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa ŋga ɖɔɖɔ kañɩnɩɣna nɛ katɩlɩ pʋdʋnaa cikpema wuɖuwuɖu waa mba pɛwɛ cɛkasɩ lɩzɩtʋ waa taa yɔ.

Lɛɣtʋ piliŋa ŋga kañɩnɩɣ ɖɔɖɔ se katɩlɩ pʋdʋnaa cikpema wuɖuwuɖu waa mba pɛwɛ wondu ndɩ ndɩ ndʋ tɩ-taa yɔ pa-lakasɩ tɩŋa wondu ndɩ ndɩ ndʋ tɩ-taa. Payaɣ lɛɣtʋ piliŋa ŋga nabʋyʋ taa se hola sɔsɔna tɛ tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ. Payaɣ-kɛ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pʋdʋnaa ŋñɩtɩɩɩ waa sakɩyɛ fɛyɩ.