Ñʋŋ hoɖe

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa hɔɔlʋʋ taa lɛ, pɩlɩʋ nakʋyʋ wɛɛ nɛ payaɣ-kʋ se ɖɔʋ tɛ ɖoŋ yaa ñʋŋ hoɖe (mécanique quantique). Pɩlɩʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, ɛyʋ kpɛlɛkɩɣ lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ pʋyʋ ñɩɩɩ yaa kɔtɩɩ waa wɛʋ paa wonuu ŋgʋʋ lɛ kɩ-taa yɔ.

Pɩlɩʋ kʋnɛ kɩ-taa ɛyʋ ñɩnɩɣ nɛ ɛkɛdɩ ɛzɩma pɩtɩŋɩɣ nɛ pɩlakɩ pɩtɩŋa payɩ yɔ. Ɖooo lɛ, ɛyʋ taatɩlɩ ɛzɩma pɩlakɩ nɛ tomnaɣ kɩkpɛdaɣ lɩɣ cɛkasɩ yɔ. Ɛtaatɩlɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩlakɩ nɛ laatriki miŋ lɩɣ yɔ. Ɛtaatɩlɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩtɩŋɩɣna nɛ mʋntʋsʋʋ ñazɩñazʋʋ tɩyɛ lɩɣ yɔ.

Ɛlɛ, waaɣ nɛɛlɛ ñɩŋa taa ɛyaa ñɩnaa nɛ papaɣzɩ lakasɩ ndɩ ndɩ sɩnɛ sɩ-yɔɔ lɩmaɣza labʋ. Eerɔpʋ tɛtʋ wandaam taa tomnasɩ kpɛlɛkɩyaa ɛyaa hiu ñɩnɩna nɛ patɩlɩ ɛzɩma pɩtɩŋɩɣ nɛ kigiluu yaa pita lakasɩ ndɩ ndɩ sɩnɛ sɩlakɩ yɔ.

Ɖɔʋ tɛ hoɖe yaa ñʋŋ ɖoŋ lɛɣtʋ pɩlɩʋ taa pañɩnɩɣ nɛ panaɣ mbʋ pʋwɛ pʋyʋ kɔtɩɩɩ taa yɔ pɩtɩŋa payɩ. Ñʋŋ ɖoŋ pɩlɩʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɔɖɔ ɛyʋ ñɩnɩɣ nɛ ɛtɩlɩ ñɩtɩɩ pe yaa hɔɔlasɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ. Mbʋʋ pɩtɩŋa pazɩ pazɩ nɛ tomnaɣ kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ kɩfatʋ kɔɔ tɩlɩɩ.