Ñʊʊ (tʊʊzʊʊ)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ñʊʊ (Tʊʊzɩtʊ) Ñʊʊ pɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖiyeki se pakalɩ nɛ pɛkɛdɩna wondu yaa tɔm ɖalakɩŋ yɔɔ yɔ, nɛ pɩsa nɛ patɩlɩ paa pʊtʊ weyi ɛ-ñʊʊ mayaɣ. Sakɩyɛ taa lɛ pamaɣna mayaɣ kajalaɣ ñɩŋa yaa masɩ sakɩyɛ pɩzɩɣ sɩwɛɛ, sɩwɛɛ ɖama taa nɛ papɩzɩ palakɩ-sɩ nɛ tʊma ndɩ ndɩ pɩtɩŋna akɔnta yɔɔ. Yee patapɩzɩda palɩzɩ tɔmpiye nɖɩ ɖɩ-tɔbʊʊ keekee kɔyɔ lɛɣtʊ yaa tʊzɩyaa tʊmɩyɛ tɩnaa maɣmaɣ lɩza ñʊŋ ndɩ ndɩ se pɩsa nɛ pawɩlɩna mbʊ panaɣ yɔ tɛ mazɩtʊ, kɩmaŋ tɛyʊʊ, nɛ halɩ pamazɩ pɩfɛyɩ kamaɣ yɔɔ.

Ñʊŋ tɔmpiye lɩna kiɖe tɛɛ lɛ, naalɛ naalɛ kpeɣlitu cɔlɔ, pʊ-tɔbʊʊ se pekpeɣla com com pʊtʊnaa nabɛyɛ (kpaɣ ɛzɩ pazɩ ɛyaa hɔɔlʊʊ nɛ pasɩɩ namɩŋ hɔɔlʊʊ). Yee ɛyʊ ɛmaɣza se ɛtɛyɩɣ-wɛ halʊʊ nɛ abalʊ paa hɔɔlʊʊ ŋgʊ kɩ-taa kɔyɔ pɩwɛʊ ɛzɩ pasakʊ hɔɔlʊʊ nakʊyʊ taa pʊtʊnaa pakɩlɩɣ ɖɔʊ yaa pɩɩtalɩɣ yaa pɩkpaɖɩɣ. Pɩ-tɛ laɣsɩ nzɩ pakpaɣna nɛ pɛtɛyɩɣ wondu yɔ ɛɛlɛɛzɩɣ nabʊyʊ.

Ɖɔʊʊ lɩmaɣzɩyɛ nɛ mbʊ papɩza nɛ paɖʊ mɛɛsaɣ tɛ mayaɣ kɩnanaɣ yɔ kaakɛ ɖooo hoohoo tɔm pʊ-tɔbʊʊ ɖoo alɩwaatʊ ndʊ matʊ kaalɩwa yɔ. Nɔmɔŋ sakɩyɛ kaawɛɛ pɩlɩna kalɩtʊ yɔɔ se pɩsa nɛ patɩlɩ kaŋamaɣ taa wondʊ ñʊʊ nɛ patɩlɩ tɩ-tɩ huuu, se patɩlɩ fenaɣ ɖɔnɛ yaa kɩyakɩŋ paɣtʊ nɛ patɩlɩ tɔɔnasɩ ɖomasi alɩwaatʊ yaa tɛʊ paɣtʊ.