Aller au contenu

Ñɩm

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ñɩm, pɩkɛ pʊyʊ nɔɔyʊ tɩyʊʊ, pɩpɩzɩɣ pɩkɛ ñɩm kɩkpaɣm yaa ɛsɔdaa kuduyuŋ sakɩyɛ ɖɩɣa yaa ɖɔɖɔ ñʊʊ taa lɔŋ, pɩkɛ ùbʊ paa anɩ sɩma yɔ nɗ pakandʊʊ pɩyɔɔ pɩtɩŋna ɛyʊ sɔsɔ nɔɔyʊ yɔɔ (pɩpɩzɩɣ pɩkɛ ɛsɔ nɔɔyʊ yaa ɛyʊ maɣmaɣ), samaɣ, paɣtʊ, kpeekpe tovonum tɔm yaa ɛyaa tɩŋa sɔɔlʊʊ yɔɔ. Mbʊ Pierre-Joseph Proudon tɔŋ se pɩkɛ ɖoŋ wɛnaʊ pɩyʊ.

Fransɩɩ kpɛlɩ lɛɣzʊʊ tɔm pazɩ kɩsa siŋ ñɩm waɖɛ tɔm, paapɩzɩ pakʊyɩ nɛ tʊ halɩ pakandʊʊ tɩ-yɔɔ kɩkandʊʊ, pɩtɩŋna ɛyʊ waɖɛ yɔɔ kandɩyʊ tɔm takayɩ hayʊʊ hɔɔlaɣ 17 pɩnaɣ 1789 paɣtʊ yɔɔ.

Ñɩm, pɩkɛ pɩyʊ mbʊ ɛyʊ tɩyaa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkɛ wonuu mbʊ ɛyʊ naɣ yɔ yaa pɩtɛkɛ mbʊ ɖɔɖɔ. Yee ɖɩkpaɣ mbʊ panaɣ kɔyɔ pʊpʊ ñɛkɛna kajalaɣ lɔŋ weyi ɛfɛyɩ ciidiɣ yɔ, nɛ pɩwɩlɩɣse pɩkɛ mbbʊ ɛyʊ tɩyaa ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ yɔɔ nɛ ɛ-nɛ nɔɔyʊ paatɛyɩɣ-pʊ yɔ, nɛ yee ɖɩkpaɣ ɛzɩ ñʊʊ taa ñɩm hɔɔlʊʊ, ɖɩnaɣ se hɔɔlʊʊ kʊkʊ taa lɛɛzɩtʊ kɩfatʊ kɔŋna tʊ, kpaɣ ɛzɩ takayasɩ kɩmamasɩ taa tɔm yaa tʊmɩyɛ kpɛlɛkʊʊ tɛmtʊ takayaɣ yaa radiyoo tatasɩ, hendu kitetetu mbʊ yɔ pɩkɛ ñɩm ɖɔɖɔ.