Wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ (la surface)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Paa wonuu ŋgʋ kɩwɛna kɩ-wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ. Wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋʋ payaɣna fransɩɩ kʋnʋŋ taa se « surface ». Nabʋyʋ taa kɔyɔ, pakpakɩɣ pʋyʋ walanzɩ nɛ payaa ɖɔɖɔ se kɩ-wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ.

Wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ tɛ ɛwadɩyɛ lɩm kpɛlɛkʋʋ kɛ ɛwadɩyɛ lɩm kpɛlɛkʋʋ lɛɣtʋ piliŋa ŋga kɔcɔŋna nɛ kanaɣ ɛzɩma mbʋ lɩm kpeŋ yɔ. Piliŋa ŋ́ga ɖɔɖɔ kañɩnɩɣna nɛ kanaɣ mbʋ piyeki nɛ lɩm wadɩɣ nɛ nabʋyʋ taa pɩkpakɩɣ wondu ndɩ ndɩ sakɩyɛ nɛ pɩɖɛɣna yɔ.

Piliŋa ŋ́ga kɔcɔŋnana nɛ kanaɣ ɛzɩma lɩm kpeŋ kpolo kpolo kpem mbʋ yɔ. Piliŋa ŋ́ga ɖɔɖɔ kɛkpɛlɛkɩɣna nɛ katɩlɩ ɛzɩma mbʋ heɣlim lɩm kpeziɣ yaa wɛɛkɩɣ wondu wɛɛkʋʋ mbʋ yɔ.

Ɛwadɩyɛ lɩm kpɛlɛkʋʋ piliŋa ñɩnɩɣna nɛ katɩlɩ ɛzɩma lɩm wadʋʋ wadʋʋ mbʋ yɔ. Payaɣ wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ se kʋkʋyɩmɩŋ wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ. Wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ kʋnɛ, kɩkɛ hɩlɩmɔɔɔ wɛtʋ tɛ wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ.

Payaa wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ ɖɔɖɔ se tɛtʋ yɔɔ wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ. Kʋkʋ kɛŋna mbʋ ɛyʋ naɣ wandamm tɛtʋ yɔɔ yɔ. Nabʋyʋ taa kɔyɔ, payaɣ tɛtʋ tɛ wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ kʋnɛ yem se tɛtʋ. Teŋgu tɛ wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ tɛ feveku kɛ feveku ŋgʋ kɩwɛ teŋgu tɛ wayɩ yɔɔ hɔɔlʋʋ yɔ.