Vincent Van Gogh

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Vincent Van Gogh
Vincent van Gogh - s0273V1962 - Van Gogh Museum.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Peyibaa
Ɛ-tʋmɩyɛ Keɖeyaɣ laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Zundert, Peyibaa
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 1853
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Auvers-sur-Oise, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 29 pɩnaɣ 1890
Vincent Van Gogh Signature.svg
Vincent Willem van Gogh 107

Vincent Willem Van Gogh kɛ tʊ. Palʊlɩ-ɩ efemiye niidozo wiye kɛ lakɩŋ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1853 kɛ peeyibaa ɛjaɖɛ taa. Nɛ ɖɩɖɔkɩ size ɛzɩbaɣ hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɩyakʊ nɛɛlɛ nɛ nakʊ ñɩŋgʊ wiye kɛ pɩnaɣ 1890 kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa kɛ Auvers-sur-Oise egeetiye taa. Ɛkɛ anjaʊwaa lɩzɩyʊ ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ, sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ labɩyʊ kɛ ɛjaɖɛ peeyibaa nɖɩ ɖɩtaa. Ɛ-tʊma cabɩ kɛ ɖeyi ɖeyi ñɩnaɣ, pɩbazɩnayi nɛ camɩyɛ lɩmazɛ kpawʊ. Van Gogh paɣlaɣ cejeu nɖɩ kɩ-taa yɔ, ɖɩ-wɛ ñɩm sɩŋ, payawaɣ ɖɩ size ñɩm cejeu. Ɛ-calɩnaɣ pazɩnaʊ size ɛ-pɛdʊ ɛtɛ keɖeyaɣ tʊmɩyɛ tɩlɩtʊ kɛ Goupil nɛ Cie pɔ-cɔlɔ. Pʊbʊ taa lɛ,ɛzɩmaɣ ɛnʊzɩ pata nʊmɔʊ yaa nɔɔ size pɛpɛdɩ tɩlɩtʊ ndʊ yɔɔ tɩyɔ lɛ, pekisinɛyɛ, nɛ kpaɣ kpaɣ mbɩ yɔ lɛ, ɛtɛzɩ maazʊ size ɛtɛzʊ pɩsʊ ɛyaa ɖiyiyu, peɖe ɖɔɖɔ pɩcɔʊ nɛyɩ mbʊ yɔ ewobaɣ maazɩtʊ lɛ ɛtɔlaa, nɛ ɛkʊyɩ nɛ ɛcaŋ ɛɖɛɛ.

Gogh4

Pɩñɔtanaɣ pɩnaɣ 1880 mbɩ yɔ lɛ, ɛkɛzɩ ɛtɩ nɛ sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ labʊ, pɩnzɩ nsɩ sɩ-taa lɛ, ɛkʊyɩ peeyibaa ɛjaɖɛ taa nɛ ɛɖɛɣ ewolo pɛlɩzɩkɩ,peɖe ɛkʊyɩnaɣ nɛ ɛɖɛ ɛcaɣ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa. Paɣzɩ pazɩɣ lɛ,ɛwɛnɛ ɛlaɣkɩ sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ sukili, ɛkpaɣ ɛtɩ mbilim nɛ ɛɖʊzɩ tʊmɩyɛ nɖɩ ɖi-taa nɛ ɛsɔlɩm kpeekpe. Ɛ-nɔtanaɣ kɩlɩmwaa kɩlɩmwaa nɛ pɔsɔzɩ lɔŋ ɛ-tʊmɩyɛ hɔlʊ taa, ɛ-ɛkɛ ɛyʊ weyi ɛsɔlaɣ ñɩnʊ sɩŋ yɔ, nɛ pʊyɔ ɖɔɖɔ ehikaɣ tɩlɩtʊ sɩŋ. Ɛwɛnaɣ tabalaa sakɩyɛ sɛmɩŋ taʊʊ tʊmɩyɛ ɖɩ-laɖɛ, keɖeyaɣ tʊmɩyɛ ɖɩlaɖɛ, mbʊ mbʊ ɛlɩzaɣ nɛ ɛlakaɣ payɩ yɔ, panawaɣ pʊ polindaɣ pʊtɔbʊ size pikeɖe siŋ, pɩɩwɛ camɩyɛ kaɣmaɣ fɛyɩ, nɛ pɩɩwɛ cɔnaɣʊ ɖɔɖɔ pɩŋ. Ɛ-labaɣ tʊmɩyɛ nɖɩ ɖɔɖɔ japɔŋ mbaɣ tɛ.

Ɛ-tɛ wezuu caɣʊ tɩŋgɛ kakɛɩ kaɖɛ pɩyʊ, mbʊ yɔ, ɛñʊʊ taa cɔwaa nɛ ɛlɩmaza taawɛ ɖiyiɖu. Ɛlɩmazaɣ anaɣ a-yɔ ehinaɣ ɛ-tɩ kʊʊ alɩwatʊ ndʊ ɛwɛna pɩnzɩ niidozo nɛ lʊbɛ yɔ. Ɖɩcɔnaɣ kɔyɔ,ɛtɛ keɖeyaɣ tʊmɩyɛ labʊ taa lɛ,ɛlakaɣ tʊma kpeekpe nɛ ɛkaɣ lɩsaɣ anjaʊ waa ɛzɩ kudokiŋ naalɛ mbɩ yɔ ɖɩpɩsaɣ pɩnaɣ 1880 taa kɔyɔ. Ɛhɩɖɛ sɛɣ ɛtʊmɩyɛ labʊ taa kɛ anaasayɩ waa sakɩyɛ cɔlɔ, pɩkɩlɩnaɣ mbaɣ pɛkɛ sɛmɩŋ taʊʊ tʊma kpɛlɛkɩyaa yɔ. Ɛlɛzaɣ ɖonɖon nɛ ɛɖalʊ Theo. Mbaɣ ɛna wɛ pamazaɣ na ɖamaɣ yɔ pataɣ napɛyɛ kɔyɔ : Anthon van Rappard, Emil Bernard nɛ Paul Gauguin. Mba mba ɖɔɖɔ ɛtɛ-yaa na ɛlɩmaza yɔ paɣpaɣ-taa naɣpɛyɛ hɩlaɣ yɔ : Jean-François Millet, Rembrandt, Frans Hals, nɛ Eugène Delacroix. Ehiɣ ɖoŋ nɛ lɔŋ pɩtɩŋgɩnaɣ ɛyaa paɣnɛyɔ pɔyɔ : Claude Monet, Adolphe Monticelli, Paul Cézanne, Edgar Degas nɛ Paul Signac nɛ Hiroshige.

Vincent van Gogh (1853-1890) - The Olive Trees (1889)

Ɛ-caa payaɣ se Theodorus van Gogh nɛ ɛ-ɖoo kɛlɛ Anna Cornelia van Gogh.