Tidjane Thiam

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Tidjane Thiam, 2015, London (cropped)

Ɖajaa weyi payaɣ se Tidjane Thiam yɔ, palʋla-ɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ nakʋ (29) wiye, pɩnaɣ 1962 taa. Kootidiivʋwarɩ ɛjaɖɛ taa, Abiijaŋ tɛtʋ taa palʋla-ɩ.

Ɖajaa Tidjane Thiam wɛna ajɛya naalɛ tɛ takayɩsɩ. Ɛkɛ Kootidiivʋwarɩ pɩɣa, ɛwɛna Koti Ivʋwarɩ ɛjaɖɛ tɛ takayaɣ ŋga kawɩlɩɣ se ɛkɛ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-pɩɣa yɔ. Ɛwɛna ɖɔɖɔ Fransɩ ɛjaɖɛ tɛ takayaɣ ŋga kahaɣ-ɩ waɖɛ yaa ŋga kawɩlɩɣ se ɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ tɛ pɩɣa yɔ. Yee ḿbʋ, ɛpɩzɩɣ ɛkɛ Koti Ivʋwarɩ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ. Ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ.

Tidjane Thiam - Annual Meeting of the New Champions 2011

Alɩwaatʋ tʋnɛ, pʋ-tɔbʋʋ se sɔnɔdaa ɛkɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna liidiye kɩndʋʋ tʋma yɔɔ yɔ, ɖɩ-ñʋʋdʋ. Ɖooo lɛ, ɖajaa Brady Dougan cɔŋaɣna tʋmɩyɛ ńɖɩ ɖɩ-yɔɔ. Ɖajaa Brady Dougan kɛ Amerika pɩɣa. Mɩsɩkʋm fenaɣ ɖɩtɛnɖɛ, pɩnaɣ 2015 taa ɖajaa Tidjane Thiam lɛɣza-ɩ tʋmɩyɛ ńɖɩ ɖɩ-ñʋʋ yɔɔ.

Ɖajaa Tidjane Thiam laba nesi tɛɛ tʋma lɛɣtʋ ndɩ ndɩ sukuli Fransɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛmʋ pɩ-tɛ takayaɣ sɔsɔɔ. Ɛlaba ɖɔɖɔ Fransɩ ɛjaɖɛ tɛtɛɛ ñɩm ñɩnʋʋ sukuli nɛ ɛmʋ kʋkʋ tɛ takayaɣ sɔsɔɔ.

Ɖajaa Mckinseɣ nɛ ɖajaa Company pɔcɔŋna Fransɩ ɛjaɖɛ taa tʋma sɔsɔna sɔsɔna tɩŋa payɩ yɔɔ. Kpaɣ pɩnaɣ 1986 nɛ puwolo pɩtalɩ pɩnaɣ 1994 ñɩŋa taa lɛ, ɖajaa Tidjane Thiam sɔza ɛyaa naalɛ ḿba pɔ-yɔɔ nɛ pɔcɔŋna Fransɩ ɛjaɖɛ taa tʋma sɔsɔna sɔsɔna yɔɔ.

Ɖajaa Tidjane Thiam pɩsɩ ɛ-ɛjaɖɛ taa pɩnaɣ 1994 taa. Kpaɣna pɩnaɣ ŋ́ga nɛ puwolo pɩsɩɩna pɩnaɣ 1999 ñɩŋa taa lɛ, ɖajaa Tidjane Thiam kɛkɛŋna Koti Ivʋwarɩ ɛjaɖɛ taa ɛyaa mba pɔcɔŋna lɛɣtʋ ndɩ ndɩ sukulinaa nɛ Koti Ivʋwarɩ ɛjaɖɛ ɛsɩndaa ɖɛʋ tʋma yɔɔ yɔ, pɔ-nɔɔ yɔɔ ɖɛyʋ. Ɖajaa Tidjane Thiam nɛ Koti Ivʋwarɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ nɔɔ yɔɔ ɖɛyʋ pɛkpɛndaɣna nɛ palakɩ tʋmɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ.

Kpaɣna pɩnaɣ 1998 nɛ puwolo pɩsɩɩna pɩnaɣ 2000 ñɩŋa taa lɛ, ɖajaa Tidjane Thiam kɛ Kotidivwaarɩ ɛjaɖɛ taa politiki ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se BNETD yɔ ɖɩ-ñʋʋdʋ nɛ ɛtɛ ɛkɛ Minisi weyi ɛcɔŋna ɛzɩma paɖʋ haba ndɩ ndɩ nɛ lona wena a-taa pʋpɔzʋʋ se pasɩɩ tʋma sɔsɔna ñʋŋ yɔ nɛ ɛzɩma Koti Ivʋwarɩ ɛjaɖɛ tɔsʋʋ ɛɖɛɛna ɛsɩndaa yɔ.