Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Création d'une page sur l'atome)
 
ñcAucun résumé des modifications
Pʋ-tɔbʋʋ se kɩpɩzɩɣ kɩkɛ nazɩyʋ pe taa naɖɩyɛ. Yee paɖʋza nazɩyʋ sɩɣlɩyʋ weyi payaɣ se idroniyɔɔm yɔ lɩm taa nɛ ɛyɔlɩ yɔ, pana siziŋ tʋ. Ɖoŋ sɔsɔŋ nɩɩyɛ sidiɣna kpɛlɩkpɛlɩ wondu sidii sidii nɛ siziŋ wondu lɩɣ.
 
Kpɛlɩkpɛlɩ wondu ńdʋ, tɩ-taa natʋyʋ kɔyɔ, ho nɛ kɩbɩm tɛ amoniyakɩ tɛ lɩm. Amoniyakɩ lɩm pʋnɛ pʋwɛŋna ɖoŋ se pɩpɩzɩ pɩhɔlɩ nazɩyʋ sɩɣlɩyʋ weyi payaɣ se « hydroxyle » yɔ lɩm taa.
 
Siziŋ tɩnaa wɛna ɖoŋ yɔlɩyaa yɔɔ, ɛlɛ, siziŋ tɩnaa mba pɛfɛyɩ ɖoŋ yɔ, pɛfɛyɩna ɖoŋ nɩɩyɛ yɔlɩyaa yɔɔ. Yee siziŋ tɩnaa ɛɖɔ kpɛlɩkpɛlɩ wonuu nakʋyʋ taa kɔyɔ, piyeki nɛ siziŋ tɩnaa ɖɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ.
3 916

modifications