Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens, orthographe
ñc 2 révisions importées : Importing from Incubator
Gnangbade (ndɔncɔɔlɩyɛ | tambasɩ)
liens, orthographe
Caŋa 1:
Kuputa, KuputaGupta kɛ kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ [[Ɛndɩ]] nɛ hayi yɔɔ kiŋ ɛjaɖɛ taa kpaɣ nɛ kpaɣɖʊ 3 ŋgʊ alɩwaatʊ tɛmtʊ nɛ kpaɣɖʊ 6 alɩwaatʊ hɛkʊ kpɛɣɛ taa mbʊ yɔ. Pa-ɖɩlɩyɛ yaa pe-liɖe tɔm caɣ pita, nɛ pekpekuu se paa pɩla ɛzɩma yɔ kajalaɣ pɛkɛʊ Gange kɛdɛŋga taa Ajɛyɛ cikpena taa awiyaa nɛ acɔlɔ kpɛɣɛ ñɩna taa ɛyaa.
Kewiyaɣ kɩɖɛzaɣ ŋga kawalɩ lɔŋ lɔŋ kpaɣɖʊ 4 wɛɛ taa pɩtɩŋna Chandragupta nɛ Samudragupta yoŋ tɩnaa yɔɔ, nɛ kɩhiɣ kɩ-tɩ kpaɣɖʊ 5 tɛ kajalaɣ hɛkʊ alɩwaatʊ taa, pɩlɩna Kumârakuputa Kajalaɣ tʊ nɛ ɛ-pɩyalʊ Skandakuputa yɔɔ. KuputaGupta waa kewiyaɣ pʊwayi pɩtɩŋna ajɛyɛ lɛɛna kɔmtʊ nɛ pɛ-tɛ hazɩɣ nɛ pɩtasɩna polinda ɖoŋ nɛ paasɩŋ keeke mbʊ pɔ-tɔm tɛmna yɔ.
 
Pamaza se kɩkɛ Ampiiri mbʊ pʊyɔɔ yɔ kɩɩwala nɛ kɩwɛna ɖoŋ pɩfɛyɩ cidiɣ kɛ Ɛndɩ nɛ hadɛ yɔɔ ɛjaɖɛ taa alɩwaatʊ ndʊ pehiɣ pa-tɩ camɩyɛ yɔ, Kupta waa Ɛjaɖɛ tafɛyɩ hɛkʊ taa keeke. Pa-awɩyaa ñazaɣ kewiyisi ajɛyɛ sakɩyɛ wena añɔtɩna-wɛ nɛ anɛ-yɛ pɛkpɛnda ɛsakuliye kʊyʊmɖɩyɛ yɔ a-taa, nɛ ajɛyɛ ana ataafɛyɩna tʊma sɔsɔna ɛzɩ mʊwanɩ kuduyiŋ mbʊ yɔ. Ɛsɔ sɛtʊ nɔmɔʊ taa lɛ, wɛɛ ana pasɩma-yɛ nɛ Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba naalɛ, brahmanisme (pɩkɛ mbʊ ɛyʊ yaɣ sɔnɔ ɛzɩ hindouisme) nɛ pɩtasɩna bouddisme[[Buudiyism]] pʊtɔbʊʊ weyi ɛmʊ mʊndʊsʊʊ yɔ.
Takayasɩ kɩbɩnzɩ nzɩ sɩkɛdʊʊ-ɖʊ wɛɛ ana a-tɔm yɔ kɩlɩ wɛʊ ŋñɩɩ se ɖɩpɩzɩ ɖɩɖaɣnɩ maʊ ɛyaa mba pɔ-tɔm nɛ politiki ndʊ, ɛzɩ Ɛndɩ kɩbɩnʊʊ yɔ. Ɖɩsɩma awɩyaa naayɛ tɛ matʊ, kɔzɩ kɔzɩ ndʊ tɩkɩlɩ ɖeu yɔ ndʊ lɛ, Allāhābād kajalaɣ ndʊ, ndʊ tɩkɛ ɖooo Samudrakuputa kewiitu alɩwaatʊ ndʊ, ɖɔɖɔ ɛzɩ Eran awɩyaa kpaɣɖʊ 6 alɩwaatʊ pazɩtʊ taa.
3 916

modifications