Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(wd)
Aucun résumé des modifications
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
[[File:Anglospeak(800px)2.png|thumb|Ɖenɖe pɔyɔɔdʋʋ Englɩsɩɩ kʋnʋŋ]]
 
Englɩsɩɩ tɔm kɛ Ɛndɩ-Erɔpʊ Caamaniki kʊnʊŋ. Kɩtɛ lɛ Angleterre, kʊñɔ lila kɛ [[Erɔpʊ]] nɛ hayɩ kɩŋ kʊnʊmɩŋ taa, tɛtʊ ŋdʊ tɩtɛ Angles nɛ Saxons nɛ Frisons. Fransɩɩ tʊ nɛ Normand tʊ yebi na se Englisɩɩ tɔm yɔɔkʊʊ nɛ tɩ-tʊzʊʊ ɛwɛɛ camɩyɛ. Roma taa kʊnʊmɩŋ wɩzii Englisɩɩ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, [[Latɛŋ kʊnʊŋ|Latɛŋ]] masɩ nɛ [[Arabɩɩ kʊnʊŋ|Arabɩɩ]] masɩ palakina tʊmɩyɛ.
 
Englisɩɩ tɔm kɛ kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɛ [[Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ (Royaume-Uni)|Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ (Royaume-Uni)]] ɛjaɖɛ taa nɛ Irlandɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ajɛyɛ sakɩyɛ wena lɩm cɔyɛ nɛ pɩta yɔ a-daa ɛzɩ Man lɩm taa ɛjaɖɛ nɛ Anglo-Nɔrɩmandɩɩ lɩm taa ɛjaɖɛ yɔ. Englisɩɩ tɔm kɛ kʊnʊŋ ŋgʊ mba palʊlɩ-wɛ ɛjaɖɛ ndɩ ɖɩtaa yɔ pɔyɔɔdʊʊ. Nɛ ɖɩcɔŋna yɔ ɖɩnaɣ se kɩ-kɛ kʊnʊmɩŋ sɔsɔŋ taa kʊnʊŋ sɔsɔʊ kɛ ajɛyɛ naayɛ taa, ɛzɩ doo canaʊ yoma kpaʊ alʊwaatʊ taa ajɛyɛ wena Britaanikɩɩ mba kaa-ɖʊ ayɔ nesɩ yɔ, a-daa kɔyɔ [[Etaazuunii (États-Unis)|Etaazuunii]] nɛ [[Kanadaa (Canada)|Kanadaa]] nɛ [[Ositraalii (Australie)|Ositraalii]] nɛ [[Seelandɩ-Kɩfalʊʊ (Nouvelle-Zélande)|Seelandɩ-Kɩfalʊʊ (Nouvelle-Zélande)]], pɛkpɛndʊʊ yɛ lɛ payaa-yɛ se anglo-saxon ɛjaɖɛ, ɛlɛ padalɩzɩ hɩɖɛ ndɩ ɖɩ-tɔbʊʊ nɩʊ kaʊ.
131

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ