Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
Update information from Wiki (en)
ñc (5 révisions importées : Importing from Incubator)
(Update information from Wiki (en))
Isilandɩ kɛna tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta yɔ nɛ tɩwɛ Atilantiki lɩm fɛɛʊ cɔlɔ. Tɛtʊ tɔnɛ tɩwɛ Guɖowelandɩ nɛ Nɔɖɩwɛzɩ ajɛya hɛkʊ taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩñɔtɩna Amerɩka keteŋa ɛlɛ ɖɩt-tɛ ɛsakuliye nɛ ɖɩ-caanɑaʊ tɔm ñɩɩzɩna Erɔpɩ keteŋa taa tɔm.
 
Isilandɩ walanzɩ taa maɣna ɛzɩ 103 000 km2 nɛ ɖɩ-taa ɛyaa kpɛnda kutokiŋ 331332 000529 (2016). Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Reikizaviki nɛ kʊnɔŋ ŋgʊ pakɩlɩɣ yɔɔdɩɣ nɛ pawɩlɩɣ ɖɔɖɔ komina tʊma taa yɔ ŋgʊ lɛ Isiladɛɛ. Pʊcɔ nɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩnda wobu tɔm lakɩ yɛɖɛ yɛɖɛ pɩnaɣ 2008 lɛ, Isilandɩ kaakɛna kacalaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔsʊʊ kaakɩla ɖɛnaʊ ɛsɩndaa keteŋa kpeekp taa yɔ.
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ keteŋa kpeekpe ajɛya kɩkpɛndʊ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se ONU yɔ ɖɩ-taa, Erɔpʊ Lɔŋ tasɩya ŋgbɛyɛ taa, OTAN ŋgbɛyɛ taa, AELE taa, OCBE nɛ EEE aŋgba taa ɖɔɖɔ. Kpaɣ pɩnaɣ 1996 pʊkɔɔ pɩsɩɩna 2016 mbʊ yɔ, sɔsɔ Ólafur Ragnar Grímsson kɛŋna Islandɩ ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ.
131

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ