Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
Gnangbade (ndɔncɔɔlɩyɛ | tambasɩ)
Liens
Gnangbade (ndɔncɔɔlɩyɛ | tambasɩ)
ñcAucun résumé des modifications
 
Caŋa 13:
Mɩla lɩnɛ [[Etiyoopii (Ethiopie)|Etiyoopii]] ɛjaɖɛ taa nɛ amɩzɩ [[Afrɩka tɛtʊ tɔm|Afrika]] ajɛyɛ kpeekpe taa. Pasɩma yɛ [[Roma (Rome)|Roma]] ɛjaɖɛ taa Pline kɩpɩnʊʊ alɩwaatʊ taa. Xénophon kaakalɩnɩyɛ pɩnaɣ 401 pʊcɔ palʊlɩ Yeesʊ Chrɩtʊ Silisi fɛɛɩŋ taa nɛ [[Aazii tɛtʋ wandamm|Azii]] cɩkpelʊʊ taa nɛ nɔnɔɔ [[Tuurkii (Turquie)|Turkii]] taa. Ɖeeɖe nɛ sɔnɔ yɔ pahayɩɣ-yɛ paa kedeŋga ŋga ka-ta. Pɩkɛ sʊŋga tɩŋ, nɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ samɩla yɔ pewɩla nɛ pɔtɔzɩ ɖomasɩ ndɩ ndɩ pɩlɩna ajɛyɛ wɛtʊ cɔlɔ. [[Eerɔpʋ tɛtʋ tɔm|Erɔpʊ]] taa lɛ, ahaɖaʊ wɛ keeke [[Mediteranee teŋgu|Mediteranee]] ajɛyɛ taa.
 
Mɩla kɛ tɔnaɣ ajɛyɛ sakɩyɛ taa [[Afrɩka tɛtʊ tɔm|Afrika]] taa nɛ [[Aazii tɛtʋ wandamm|Azii]] ajɛyaa taa. Pɔtɔkɩ a-tɛ pee ɖɔɖɔ ɛzɩ mɔʊ yɔ yaa panaŋgʊ mʊlʊm. Erɔpʊ ajɛyaa taa lɛ, palakɩ-yɛ pɩsɩkɩtɩ naa nɛ pɔtɔkɩ. Pɔtɔkɩ a-camɩyaa ɖɔɖɔ ɛzɩ pɔtɔkʊʊ fɩŋ fɩŋ naa yɔ. Popuu mɩla sʊlʊm kɔzɩ kɔzɩ [[PurkinaaPurkina Fasoo]] ɛjaɖɛ taa nɛ [[Siini (Chine)|Siini]] ɛ jaɖɛ taa. [[Siini (Chine)|Siini]] taa lɛ, mbʊ kɩlɩ nɛ ɖeʊ nɛ Pékin sɔsɔɔ er guo tou 二锅头酒 yaɣ se mɩla sʊlʊm kʊhʊlɩmʊm nɛ paɖʊ pɩta tilali kɩsɛmʊʊ caʊʊ. Dolo nɛ cakpalo sɔnzɩ sʊlʊm hayi kiŋ ajɛyɛ taa popuu-pʊ nɛ mɩla nɛ patɩzɩ-pʊ lɩm taa pɩpɩɩna tɛɛtʊ.
 
[[File:MG 5639 (Copy).jpg|thumb|millet ceremonial adornment in
3 916

modifications