Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ajout lien
ñc (3 révisions importées : Importing from Incubator)
(Ajout lien)
Kedeŋa kpeekpe pʋŋ sɔsɔŋ tɩŋa taa payɩ lɛ, Aazii tɛtʋ wandamm taa panaɣ pʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩkɩlɩ kʋyʋʋ pʋŋ lɛɛŋ nɛ kʋkʋyɩmɩŋ yɔ. Aazii tɛtʋ taa pʋʋ ŋgʋʋ payaɣ se Everɛɛsɩ (Everest) pʋʋ. Pʋʋ ŋ́gʋ, kɩ-kʋkʋyɩmɩŋ kɛ mɛtɛnaa 8 848.
[[File:Asia-map.png|thumb|Asia-map]]
Kuduyiŋ sɔsɔŋ weyi ɛkɩlɩ kʋyʋʋ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ ɛ-taa payɩ ɖɔɖɔ lɛ, Aazii tɛtʋ wandamm taa pana kuduyuu ŋgʋ kɩkɩlɩ kʋyʋ yɔ. Payaɣ kuduyuu kʋkʋyʋʋ ŋ́gʋ se [[Burj Khalifa]]. Kɩwɛ Dubaï tɛtʋ taa. Kɩ-kʋkʋyɩmɩŋ kɛ mɛtɛnaa 828.
 
Kedeŋa kpeekpe yɔɔ tɛtʋ ndʋ tɩlɩna lɩm tɛɛ nɛ tɩkpa huuye lɩm kideŋ wayɩ yɔ, tɩ-taa payɩ ɖɔɖɔ lɛ, Aazii tɛtʋ wandamm taa pana ndʋ tɩkɩlɩ posinaʋ lɩm kideŋ yɔ. Tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Siini ɛjaɖɛ nɛ hayi kiŋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa. Tiposina lɩŋamʋʋ ɛzɩ kilomɛtɛnaa 2648 mbʋ yɔ.
3 916

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ