Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
Aucun résumé des modifications
| population_density_km2 = 111
| cctld = .
}}
}}'''Siloovaakii''' kɛna Erɔpʊ nɛ hɛkʊ nɛ hɛkʊ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ tɛtʊ tʊnɛ tɩwɛ Erɔpʊ ajɛya kpeekpe kɩkpɛndʊ ŋgbɛyɛ taa ɖooo pɩnaɣ 2004. Ajɛya wena acɔ Siloovaakii ñɩndʊ nbɛ ata yɔ anaa lɛ: hayʊ kiŋ lɛ Polɔñɩ, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ Ukirɛɛnɩ, piyele nɛ hadɛ kiŋ lɛ Hɔŋgirii, pɩkazɩ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hadɛ kiŋ lɛ ɛjaɖɛ nɖi payaɣ-ɖɩ se Otirisi yɔ ɖɩwɛna, wɩsɩɖɩɖʊyɛ nɛ hayʊ kiŋ lɛ Cɛɛkɩ ɛjaɖɛ wɛna peeɖe.
 
Ɖooo ɛzɩ aloma fenaɣ 28 pɩnaɣ 1918 piwolo pɩsɩɩna lakɩŋ fenaɣ 1939 nɛ pɩkpaɣ ɖomaɣ fenaɣ 4 pɩnaɣ 1945 pɩsɩɩna saŋgayɩŋ fenaɣ 31 pɩnaɣ 1992 mbʊ yɔ, Siloovaakii ɛjaɖɛ kaawɛ Cekɔsiloovaakii hɔɔlʊʊ taa.
74

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ