Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added infobox
(Nettoyage)
(Added infobox)
{{Ɛjaɖɛ
| Hɩɖɛ = .
| Hɩɖɛ2 = .
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = .
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = .
| image_map = .
| official_languages = .
| capital = .
| government = .
| president = .
| area_km2 = .
| population_estimate = .
| population_estimate_year = .
| population_density_km2 = .
| cctld = .
}}
Kewiyisi ndɩ ndɩ kpɛndɩna nɛ pɛkɛ Ruusii ɛjaɖɛ. Ruusii ɛjaɖɛ kɩlɩna walʊʊ kedeŋa yɔɔ. Pɩnaɣ 2014 taa pakalɩ Ruusii ɛjaɖɛ samaɣ ñʊʊ, nɛ pa-tɩlɩ se kɛkpɛndɩ miiliyɔɔwaa 146 nɛ ɛyaa kagbaanzɩ. Ruusii ɛjaɖɛ wɛ Aazii tɛtʊ nɛ hayi kiŋ nɛ Erɔpʋ ñɩndʊ pɛ-hɛkʊ taa.
 
220

modifications