Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Ajout 3 photos
(Ajout catégories)
(Ajout 3 photos)
[[File:St Denis Church pipe organ 01.jpg|thumb|Orɩkɛ, St Denis Cɔɔcɩ]]
 
Orɩkɛ kɛna minziiki wonuu kɩhʋlʋʋ, kɛ wɛtʋ sakɩyɛ taa. Patɩlɩɣ nɛ ɛyʋsaɣ knɛyɔ, kaka yɔ size patɩlɩɣ ewilitu yaa etilitu nɛ pɩlɩɩna ɛ-kɔɔkasɩ kpɛndʋ ɖeɖe. Ewilitu yaa etilitu camɩyɛ lɩɣna ɛ-nimasɩ ɖɩhɔnɖɛ ɖeɖe nɛ e-heɣlim ɖi-hasiye cɔlɔ.
 
Orɩkɛ kʋnɛ, pamakɩ-kʋ hɔɔlʋʋ kɩkpaɖʋ kɩkpaɖʋ kɛ nimasi yɔ kɛ tɛlɛŋga nakɛyɛ yɔ. Nɛ nabʋyʋ taa lɛ, pamakɩ-kʋ tɛ sɩm wilitu yaa tilitu natʋyʋ yɔ kɛnɛ. Minziiki wonuu orɩkɛ kʋnɛ yɔ kʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, pɩlɩɣ wondu lɛɣtʋ kɩsɩmtʋ sakɩyɛ wɛ ɖɔɖɔ nɛ paya tʋ se orɩkɛwaa ɖɔɖɔ.
 
[[File:Josinéia Godinho 2016-01-29.JPG|thumb|Ɖoɖoo Josinéia Godinho, ɛkɛ orɩkɛ tʋ]]
 
Mbʋ pʋyɔ yɔ, kɔɔka yaa hɩlaɣ ɖɔɖɔ yekina nɛ wilitu yaa tilitu lɩɣ camɩyɛ. Ɛlɛ, pʋwɛ se ɖɩtɩlɩ size wilitu yaa tilitu tʋnɛ tʋ-wɛ ɖoŋ kpem. Nɛ tɩ-ɖoŋ kpaʋ wɛna wɛtʋ nɛ tɩ-lɩɣna(tilimiye, yaa kpɛzɛlɛɛɛ takayaɣ hayʋʋ, yaa kaɖɩtɩ tɔm ɖɔkʋʋ taŋayɩ ) pɔcɔlɔ kɛnɛ.
 
Orɩkɛwaa nabɛyɛ wɛ ɖɔɖɔ nɛ pɛwɛna tɛlɛŋgasɩ ɛzɩ lɛɛba yɔ. Ɛlɛ sɩsɩ wɛna tɛlɛŋgasɩ pɩkɩlɩ walɩɣ yaa pɩtatalɩ lɛɛsɩ. Tɔm biye orɩkɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-hɩɖɛ calɩna lɩɣ pomm bo kɛ krɛsɩ taa kɛnɛ size(organon) nɛ latɛɛŋ taa lɛ paya se (organum). Pɩtɩŋa pʋtɔbʋ lɩ ,kamm size wonuu.
 
[[File:Schwalbennestorgel Liebfrauenbasilika.jpg|thumb|Schwalbennestorgel Liebfrauenbasilika]]
 
[[Category:Minziiki]]
3 916

modifications