Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Ajout catégories
(Création d'une page sur Orɩkɛ(Orgue))
 
(Ajout catégories)
 
Orɩkɛwaa nabɛyɛ wɛ ɖɔɖɔ nɛ pɛwɛna tɛlɛŋgasɩ ɛzɩ lɛɛba yɔ. Ɛlɛ sɩsɩ wɛna tɛlɛŋgasɩ pɩkɩlɩ walɩɣ yaa pɩtatalɩ lɛɛsɩ. Tɔm biye orɩkɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-hɩɖɛ calɩna lɩɣ pomm bo kɛ krɛsɩ taa kɛnɛ size(organon) nɛ latɛɛŋ taa lɛ paya se(organum). Pɩtɩŋa pʋtɔbʋ lɩ ,kamm size wonuu.
 
[[Category:Minziiki]]
[[Category:Minziiki wondu]]
3 916

modifications