Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Supressions des doubles paragraphes)
 
Caama ɛjaɖɛ taa ñɩma wana you nɛ kɩpaɣzɩ France tɛtʊ kpacayʊ. Paris ñaɣ pana se kɩlɩ pɩ-taa ɛlɛ kɩwɩ tɔnʊʊ. You nɛ ñɔɔsɩ pakɩla France lɛ, nɛ pahaba kʊ-ñʊʊ tʊ Trochu lɛ, Parɩs ɛjaɖɛ kpakɩɣ ɖɩ-wondu. Versailles tɛtʊ taa kɛ Prusse nɛ France mba pañɩʊ takayaɣ taa nesi kɔlaɣ fenaɣ taa se paatasɩɣ labʊ you. Takayaɣ kanɛ kɛ-tɛ nesi ñɩɩʊ wɛɛ nɛ pɩlakɩ Paris mba ɛzɩ pɛkɛna fɛyɛ tɔm yaa kɔŋgɔmtʊ yɔ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications