Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Irɩlandɩ kɛna Erɔpʊ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ Erɔpʊ ajɛya kɩkpɛndɩɣ taa ɖooo pɩnaɣ 1973. Irɩlandɩ wɛ Kewiyaɣ Kpɛndɩɣ taa nɛ ɛjaɖɛ ɖɩwɛna tɛtʊ ñabɩ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta yɔ. Ɖooo mbʊ yɔ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ ɖɩtɔŋ se ɖɩwɛ Sɛlɩtɩ ajɛya taa.
IrilandɩIrɩlandɩ mayaɣ sɔsɔwa kɔyɔ sɛlɩtɩ cɩmʊ mayaɣ nɛ ŋga kɛwɛna ɖɔɖɔ pe-liidiya eeroo mayaɣ yɔɔ. Ɛlɛ mayaɣ nakayɩ wɛɛ ɖɔɖɔ nɛ kɛwɛ kacaɣ xɛʊ ɛzɩ maayʊʊ hayʊʊ yɔ nɛ ŋga peeɖe rugibii maɖa ɖɔkɩɣ.
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, tɔsʊʊ hʊʊ taa lɛ ɖɩɩleeyuu. Pɩnzɩ 1980 taa mbʊ yɔ paya-ɖɩ yɔ ɖɩsɛʊ. Ɛlɛ pʊkɔma pɩtalɩ pɩnzɩ 2007 nɛ 2010 lɛ, ɖɩtɔlɩ. Pɩnaɣ 2010 taa Irɩlandɩ tɔsʊʊ tiba ɛzɩ 32,4 kɛ mɩnɩʊ yɔɔ yɔ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, mba petehiɣ tʊma yɔ pɛɖɛ ɛzɩ ɛyaa hiu nɛ naanza kɛ mɩnɩʊ yɔɔ yɔ.
3 916

modifications