Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Création d'une page Iran)
 
Aucun résumé des modifications
{{Ɛjaɖɛ
Iranɩ kɛnɛ Azi nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ patasɩɣ-ɖɩ yaʊ ɖɔɖɔ se Pɛrɩsɩ. Iranɩ nɛ ajɛya wena asɩ ɖama nɛ kamasɩ yɔ ana yɔ: Afiganisitani, Arimeeni, Azɛribayijani, Irakɩ, Pakisitani, Turkimenisitanɩ nɛ Turikii. Iranɩ tɛtʊ sɔsɔltʊ yɔ Teeranɩ nɛ pakalɩ ɛyaa kpeekpe kɛ aloma fenaɣ pɩnaɣ 2015 ɛlɛ pɛkpɛndɩ ɛyaa 80 096 604. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ ŋgʊ lɛ pɛrɩsanɩ nɛ liidiye ŋɖɩ pɔtɔkɩ yɔ ɖɩɖɩ lɛ riyalɩ. Payaɣ pɛ-tɛ pɩnaɣ taa fenasɩ takayaɣ ɖɔɖɔ se Perɩsanɩ.
| Hɩɖɛ = .
| Hɩɖɛ2 = .
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = .
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = .
| image_map = .
| official_languages = .
| capital = .
| government = .
| president = .
| area_km2 = .
| population_estimate = .
| population_estimate_year = .
| population_density_km2 = .
| cctld = .
}}Iranɩ kɛnɛ Azi nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ patasɩɣ-ɖɩ yaʊ ɖɔɖɔ se Pɛrɩsɩ. Iranɩ nɛ ajɛya wena asɩ ɖama nɛ kamasɩ yɔ ana yɔ: Afiganisitani, Arimeeni, Azɛribayijani, Irakɩ, Pakisitani, Turkimenisitanɩ nɛ Turikii. Iranɩ tɛtʊ sɔsɔltʊ yɔ Teeranɩ nɛ pakalɩ ɛyaa kpeekpe kɛ aloma fenaɣ pɩnaɣ 2015 ɛlɛ pɛkpɛndɩ ɛyaa 80 096 604. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ ŋgʊ lɛ pɛrɩsanɩ nɛ liidiye ŋɖɩ pɔtɔkɩ yɔ ɖɩɖɩ lɛ riyalɩ. Payaɣ pɛ-tɛ pɩnaɣ taa fenasɩ takayaɣ ɖɔɖɔ se Perɩsanɩ.
 
Papazɩɣ yaʊ se Iranɩ yɔ pɩtakɩlɩ leɖɩɣ. Pɩnaɣ 1935 taa kɛ papaazɩ ɛjaɖɛ nɖɩɩ yaʊ mbʊ. Ɖooo kiɖe tɛɛ lɛ payaɣa ɛjaɖɛ nɖɩ se Pɛrɩsɩ.
220

modifications