Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
Aucun résumé des modifications
Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
Aucun résumé des modifications
Do not stick pencil lead down your pee pee hole.
Cʋʋ n̄anzɩ kɛ ɖɔɖɔ tɛtʋ n̄anzɩ. Papɩzʋʋ ɖɔɖɔ paya cʋʋ n̄anzɩ nzɩ ɖɔɖɔ size Cʋʋ tɛ tɔɔnaɣ yaa mɩzaɣ yɔɔ wonuu. N̄anaɣ yaa yaa wonuu kʋnɛ, kɩkɛ mbʋ pamana tɛtʋ yaa cʋʋ yɔ. Cʋʋ yaa tɛtʋ n̄anzɩ mayʋ kɛ payaɣ yaa pɛcɛlɛ hɩɖɛ size cʋʋ wondu mayʋ yaa tɛtʋ wondu mayʋ. Mayʋ ɛnɛ, ɛkpakʋ tɛtʋ yaa cʋʋ nɛ ɛma pɛŋ weyi ɛ-taa paɖʋ sʋlʋm yaa lɩm nɛ pɔn̄ɔʋ yɔ.
 
I was curious after showering and saw that my mechanical pencil was on the sink (probably from my pant pocket). Don’t know what made me do it, but I thought it would be a good idea to open it up and stick the pencil lead down my pee pee hole. It went in quite easily and I was about to take it out thinking it was a bad idea, but I couldn’t actually pick up the lead. It was a good 3-4 millimetres down and I was starting to panic. I immediately went to a drawer under the sink and got out a pair of tweezers and began trying to pull it out.
Mayʋ ɛnɛ, ɛpɩzʋʋ ɛma ɖɔɖɔ peɣsi nzɩ palakɩna cotu yaa anasayɩ ɖɔm leleŋ n̄ɩmbʋ yɔ. Pama tɛtʋ yaa cʋʋ ŋgʋ nɛ ɖoozi yaa mʋtʋ n̄anzɩ cikpesi. Cʋʋ n̄anzɩ kɛna lɛɣtʋ matʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ. Cʋʋmayʋ ɛnɛ, ɛlakɩ tʋma ndɩ ndɩ wena nɛ tɛtʋ yaa cʋʋ yɔ, pɩkɛna mbʋ pʋwazʋʋ siŋŋ kɛ mɩzaɣ hɔɔlʋʋ taa kɛ ɖɩɣa taa yɔ.
 
It was at this point that it started to sting. Oh it stung like fire, relentless waves and waves of throbbing pain struck me as I, on the verge of tears kept trying to get it out. I only pushed it further in with the tweezers. The pain grew more and I was really panicking now. It felt as if there was acid inside. I turned on the sink and tried washing it out but to no avail. At this point I was ready to just have a breakdown.
Cʋʋ yaa tɛtʋ matʋ tʋma kpeekpe payɩ kɛ payaɣna fransɩ kʋnʋŋ taa size "céramique". Tɛtʋ yaa cʋʋ kɛ, pɔlɔkɩna kolonzɩ yaa kuduyuŋ. Palakɩna cʋʋ ŋgʋ nɛ mbʋ payaɣna anasayɩ taa size "carreau" waa yɔ. Pawazʋ nɛ pɔpɔʋ kuduyuŋ tɛɛ. Cʋʋmayʋ maɣ ɖɔɖɔ lɩm n̄ɔʋ kɔbɩnaa yaa sʋlʋm caɖasɩ.
Yee palaba haɖaa ɖoli kɔyɔ, caɖasɩ kɛ pɛdɛyʋna sʋlʋm. Afrika ɛjaɖɛ taa lɛ, ɛjaɖɛ cikpeɖe naɖɩyɛ wɛ nɛ payaɣ-ɖɩ size [[Togo]]. Togo kɛna Afrika ɛjaɖɛ cikpeɖe nɖɩ ɖɩ-taa paa sɔnzɩ nzɩ pa-caɣ labʋ kɔyɔ, pʋpɔzʋ caɖa yɔ yaa cʋʋ wonuu.
 
Standing there, drenched in water, my manly part on fire as I bit my knee, trying to get a hold of myself. The pain was so bad that I just wanted to cut it all off. I looked around again and saw that there was nothing else that could help me, and I did the only thing I knew how to do.
Tɛtʋ yaa cʋʋ wazʋʋ nɛ pama mbʋ payaɣna anasayɩ taa size "tuyaux" waa yɔ. Cʋʋ yaa tɛtʋ kɩmanatʋ tʋnɛ, tɩlɩwa pɩlaba alɩwaatʋ cabɩ. Pɩkɛna ɖoo lɔndaa canaʋ tɔm wɛɛ taa. Pacalɩna tɛtʋ yaa cʋʋ kʋnɛ kɩmatʋ taŋ nɩʋ kɛ [[Siini]] ɛjaɖɛ taa. Pɩɩkɛna pɩnaɣ kudokiŋ nɛɛlɛ n̄ɩŋ taa nɛ pɩcɔ palʋlʋʋ yesu krɩstʋ. Pɩkɔma pazɩ-ɩ lɛ, palɩɩ matʋ ndʋ tɩtaŋ ɖɔɖɔ kɛ [[SJapɔŋ]] ɛjaɖɛ taa kɛ kpaɖʋ yaa wɛɛ hiu nɛ kʋɖʋm n̄ɩŋgʋ taa.
 
I sat there, and took the single most painful fap I had ever taken in my entire life. When I finally went off, the pencil lead, now broken in 3 and covered with what looked like blood came out with the cum. It looked terrible but almost immediately the pain stopped and I just sat there, a failed man, covered in my own cum and blood, and cried silently for about 5 minutes.
[[Category:!Main category]]
 
Lesson learned: NEVER stick pencil lead down your pee pee hole.
Utilisateur anonyme

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ