Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
liens
(Category Added)
(liens)
Soomaali kɛna Afrika nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ.
 
Pɩnaɣ [[1949]] kɛ kedeŋ kpeekpe ajɛya kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se [[ONU ŋgbɛyɛ|ONU]] yɔ, ɖɩkpaɣ Soomaalɩ nɛ ɖɩcɛlɛ [[Itaalii]] ŋgʊ pɩnaɣ 1948 taa hɔɔlɩɣʊ ŋgʊ payaɣ se Ogadɛŋ yɔ kɩɩtɛma wɛʊ [[Etiyoopii]] nesi tɛɛ.
 
Pɩnaɣ 1960 kɛ Soomaalɩ mʊ kɩ-tɩ yɔɔ caɣʊ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, ɖooo lɛ pɩɩkɛ hɔɔlɩŋ nɩɩlɛ nɛ tuuɖe ajɛya Itaalii nɛ Priitaaniki kpacayaɣna-ɩ. Haɖɛ kiŋ hɔɔlɩɣʊ lɛ Itaalii ñaawɛna nɛ hayi kiŋ lɛ Priitaaniki ɖeɖe lɛ.
 
Pʊwɛɛ mbʊ lɛ [[Fransɩɩ|Fransɩ]] ɛjaɖɛ ñaañaɣ pana nɛ ɖɩmʊ Cibuuti ɖooo pɩnaɣ 1862. Fransɩ hɔɔlɩɣʊ kʊnɛ kʊkʊ la ɖɛfɛɛɛ ɖɛfɛɛɛ nɛ kɩwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ pɩnaɣ 1977.
 
Kpaɣ pɩnzɩ 1960 nɛ 1969 taa Soomaali ɛjaɖɛ ñʊʊtʊ weyi payaɣ se Aden Abdullah Osman Daar nɛ ɛ-wayɩ ñɩnʊ weyi payaɣ ɛlɛ se Abdirashid Ali Shermarke yɔ, pañaɣ pana se ɖama nɩnaʊ nɛ ɖiu ɖiu caɣʊ ɛwɛɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-hayi kiŋ nɛ ɖɩ-hadɛ kiŋ hɔɔlɩɣʊ paanɩɣna-ɖama nɛ yoŋ wɛɛ paa ɖoye.
3 256

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ