Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
}}
 
Iranɩ kɛnɛ [[Aazii tɛtʋ wandamm|Aazii]] nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ patasɩɣ-ɖɩ yaʊ ɖɔɖɔ se Pɛrɩsɩ. [[Iranɩ (Iran)|Iranɩ]] nɛ ajɛya wena asɩ ɖama nɛ kamasɩ yɔ ana yɔ: [[Afganistani (Afghanistan)|Afganistani]], [[Armenii|Arimeeni]], [[Azɛrbayɩjanɩ|Azɛribayijani]], [[Irakɩ (Irak)|Irakɩ]] ([[Irakɩ (Irak)|Kurdistan]]), [[Pakisitaanɩ (Pakistan)|Pakisitaani]], [[Turkimenistanɩ|Turkimenisitanɩ]] nɛ [[Tuurkii (Turquie)|Tuurikii]]. Iranɩ tɛtʊ sɔsɔtʊ yɔ [[Teeraŋ]] nɛ pakalɩ ɛyaa kpeekpe kɛ [[aloma fenaɣ]] pɩnaɣ 2015 ɛlɛ pɛkpɛndɩ ɛyaa 80 096 604. Kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ yɔ ŋgʊ lɛ [[Pɛrɩsanɩ kʊnʊŋ|Pɛrɩsanɩ]] nɛ liidiye ŋɖɩ pɔtɔkɩ yɔ ɖɩɖɩ lɛ riyalɩ. Payaɣ pɛ-tɛ pɩnaɣ taa fenasɩ takayaɣ ɖɔɖɔ se [[Pɛrɩsanɩ kʊnʊŋ|Pɛrɩsanɩ]].
 
Papazɩɣ yaʊ se Iranɩ yɔ pɩtakɩlɩ leɖɩɣ. Pɩnaɣ 1935 taa kɛ papaazɩ ɛjaɖɛ nɖɩɩ yaʊ mbʊ. Ɖooo kiɖe tɛɛ lɛ payaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ se Pɛrɩsɩ.
2

modifications

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ