Aller au contenu

Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(ajouté link)
Wondu yʋsʋʋ: Kaŋgalafʋ taa ñɔɔzɩtʋ Pɔñɔɔzɩna wɛbɩ kiciɣduu cɔlɔ
Aucun résumé des modifications
 
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, tɔsʊʊ hʊʊ taa lɛ ɖɩɩleeyuu. Pɩnzɩ 1980 taa mbʊ yɔ paya-ɖɩ yɔ ɖɩsɛʊ. Ɛlɛ pʊkɔma pɩtalɩ pɩnzɩ 2007 nɛ 2010 lɛ, ɖɩtɔlɩ. Pɩnaɣ 2010 taa Irɩlandɩ tɔsʊʊ tiba ɛzɩ 32,4 kɛ mɩnɩʊ yɔɔ yɔ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, mba petehiɣ tʊma yɔ pɛɖɛ ɛzɩ ɛyaa hiu nɛ naanza kɛ mɩnɩʊ yɔɔ yɔ.
 
Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ aŋgilisi ɛlɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖi-taa mba ñakɩ pana se pɛ-ɛjaɖɛ taa kʊnʊŋ ŋgʊ payaɣ-kʊ se irilandɛɛ yɔ, kɩɖɛɛ nɛ ɛsɩndaa.
 
{{Eerɔpɩ}}
3 916

modifications