Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Aller à la navigation Aller à la recherche
orthographe et contenu
(iens)
(orthographe et contenu)
 
 
Pɩsatʋ lʋnaʋ wɛtʋwɛɖʋʋ payaɣna [[Fransɩɩ kʊnʊŋ|Fransɩ kʋnʋŋ]] taapayaɣ size "Textile". [[Pɩsatʋ]] lʋnaʋ wɛtʋ ndʋ, tɩ-taa mbɩ yɔ lɛ, mɔndɔnʋʋ kulubu. lalaa yaa-kʋ lubutu mɔndɔnʋʋ kɛ mɔndɔnʋʋ yaasize nimaɣ. Nimaɣ ŋga, palaba kɛ pɩlɩɩna wonu kulubuu kazʋya n̄ɩŋga nakɛyɛ.
 
Pɩkɛ mɔndɔnʋʋ yaa nɩlɔŋ ŋgʋ palaba kʋ nɛ wondu kulubutu ndɩ ndɩ kazʋwa wayɩ yɔ. Wonu kulubuu kɛna wonu ŋgʋ pehiu kʋ n̄ɩnɩtʋ sakɩyɛ kazʋwa wayɩ yɔ. Pɩkɛna wonu ŋgʋ pehiu kʋ kpɛlɩ kpɛlɩ (composé chimique) hɔɔlʋʋ taa.
 
Kpɛlɩ kpɛlɩ wondu ndʋ, tɩlɩnatiliɖe yaa pehiu tʋ tʋlɩna keekee nɛ, ɩɖɩɖɔgɛnɩ nɛ kaɖɩbɔnɩ tomnaɣtomnaɣsɩ taa yaa miŋ num taa kɛnɛ. PapaɩzɩʋPapɩzɩʋ pehiu pɩ-tɛ tomnaɣ ŋga ɖɔɖɔ cɛŋgbɛ mʋlʋm taa ɖɔɖɔ yem kɛlɛʋ. Kajalaɣ nimaɣ tanɩɩ wɛɖʋ n̄ɩŋga kɛlɛ nɩlɔŋ.
 
Nɩlɔŋ nimaɣ yaa pɩsaɖʋ ŋgʋ n̄ɩnɩyaa sɔsaɣ lɩ kɩ yɔ yaa lɩzɩ kʋ pɩnaɣ 1938 n̄ɩŋga taa. Nimaɣ tanɩɩ wɛɖʋ n̄ɩŋga kanɛ, kawazaɣ ɖɔɔ siŋŋ kɛ kɩyakʋ pɛdʋ taa yaa tadɩyɛ hɔɔlʋʋ taa.
Utilisateur anonyme

Ɖiwoɖe tʋʋzʋʋ